Brandveiligheid in stallen : voorkomen van stalbranden

Auteur Topic: Brandveiligheid in stallen : voorkomen van stalbranden  (gelezen 82550 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Engeltje

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 243
Reactie #30 Gepost op: 8 augustus 2006, 09:10:36
Je kunt even een mailtje sturen aan het ministerie van binnenlandse zaken, ik hem mijn versie gekregen van Marjan.Heijman@minbzk.nl.

J>
Mijn motto: "live fast, die young and leave a damn' goodlooking corpse"


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #31 Gepost op: 6 juli 2007, 20:53:22
Gezien onderstaande antwoorden is het dan wel gelijkwaardig om BvB toe te passen bij vee stallen?  ???
Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over brandgevaar in schuren en stallen. (Ingezonden 6 april 2007); Antwoord

1832

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over brandgevaar in schuren en stallen. (Ingezonden 6 april 2007)
1
Kent u de nieuwsberichten «Honderden schapen dood door grote brand»1, «Brand fataal voor duizenden konijnen» en «Ruim 2500 dieren verbrand»?

2
Kunt u aangeven welke regelgeving er momenteel bestaat om dieren in schuren en stallen te beschermen tegen het uitbreken van brand?

3
Deelt u de mening dat het, met het oog op de grote hoeveelheden dieren die in schuren gehouden worden, noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk maatregelen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie worden getroffen? Deelt u de mening dat eveneens zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om dieren te redden in geval van brand? Zo ja, op
welke wijze wilt u daar vorm aan geven? Zo neen, waarom niet?

4
Bent u bereid om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, maatregelen verplicht te stellen om dieren die in schuren gehouden worden te beschermen, zoals het installeren van sprinklerinstallaties of brandalarminstallaties? Zo neen, waarom niet?


Antwoord

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), mede namens de minister van Wonen, Wijken en
Integratie. (Ontvangen 14 juni 2007)

1
Ja.

2, 3 en 4
Deelt u de mening dat het met het oog op de grote hoeveelheden dieren die in schuren gehouden worden, noodzakelijk is dat er zo spoedig mogelijk maatregelen op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie worden getroffen? Deelt u de mening dat eveneens zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om dieren te redden in geval van brand? Zo ja, op
welke wijze wilt u daar vorm aan geven? Zo neen, waarom niet? Bent u bereid om vanuit het oogpunt van dierenwelzijn maatregelen verplicht te stellen om dieren die in schuren gehouden worden te beschermen zoals het installeren van sprinklerinstallaties of brandalarminstallaties? Zo neen, waarom niet?

Het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordeningen stellen regels ten behoeve van de bouwtechnische brandveiligheid respectievelijk het brandveilig gebruik van bouwwerken. Deze voorschriften, waaronder voorschriften over
brandcompartimentering, zijn ook van toepassing op stallen en schuren.De bouwtechnische regels in het Bouwbesluit 2003 zijn verschillend voor nieuwbouw en bestaande bouwwerken; voor nieuwbouw gelden strengere eisen. De regels in het bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordeningen hebben primair tot doel personen te behoeden voor de nadelige gevolgen van uitbraak van brand. Een brandveilig bouwwerk en een brandveilig gebruik daarvan hebben echter ook effecten voor de veiligheid van dieren. Nochtans kan niet altijd worden voorkomen dat bij brand in stallen dieren omkomen. Ook met
aanvullende regels zal het niet altijd mogelijk zijn dieren tijdig te bevrijden. Hierbij spelen ook risicoafwegingen van de brandweer een rol. Aanvullende voorzieningen, zoals de door u genoemde sprinklerinstallatie, kunnen mogelijk de kans verkleinen dat dieren omkomen, maar zouden zeer aanzienlijke investeringen vergen van bedrijven. Ik vind die lasten niet in verhouding staan tot de op zichzelf geringe kans dat brand in stallen uitbreekt en tot de dood van grote aantallen dieren leidt. Ik ga er hierbij ook van uit dat het veiligheidsniveau zal toenemen naarmate het aandeel oudere stallen afneemt. Ik heb begrepen dat, gezien het grote aantal gevallen van vals alarm, de brandweer de meerwaarde betwijfelt van een verplichte aanleg van een brandalarminstallatie in stallen. Al met al kom ik tot de conclusie dat de huidige voorschriften een voldoende hoog veiligheidsniveau waarborgen. Ik zie dan ook niet de noodzaak en ook geen reële mogelijkheden om nadere regels te
stellen voor het redden van dieren bij brand. In dat licht zie ik evenmin reden de bestaande regels voor het inrichten van stallen verder aan te scherpen.


Firechief010

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 122
Reactie #32 Gepost op: 19 mei 2008, 16:34:23
Bij ons wordt een melkveestal gebouwd van ruim 1300 m2 (46 bij 23 meter), maar dat is de eerste hier.

wie heeft hier meer ervaring mee ?
naar mijn idee komen hier niet zo veel eisen aan t pas.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #33 Gepost op: 19 mei 2008, 16:45:22
Even beheersbaarheid van brand lezen. Stallen hebben een harde maximum van 2500 m2. Groter mag niet uit dierenwelzijn (bij brand verbranden anders te veel dieren). Groter kan natuurlijk wel maar dit is een beslissing die de landelijke politiek moet maken, niet de brandweer of de lokale politiek!


Engeltje

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 243
Reactie #34 Gepost op: 26 mei 2008, 13:01:46
maar dit is een beslissing die de landelijke politiek moet maken, niet de brandweer of de lokale politiek!

BvB is een vorm van gelijkwaardigheid, en het is aan (de lokale) B&W om te bepalen of ze gebruik ervan willen maken. Wanneer B&W dit accepteren kan er dus gerust van worden afgeweken.

Puur hypothetisch natuurlijk, ik ken geen gemeenten die willens en wetens afwijken van het BvB-model.  ;D
Mijn motto: "live fast, die young and leave a damn' goodlooking corpse"


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #35 Gepost op: 26 mei 2008, 13:52:09
BvB is een vorm van gelijkwaardigheid, en het is aan (de lokale) B&W om te bepalen of ze gebruik ervan willen maken. Wanneer B&W dit accepteren kan er dus gerust van worden afgeweken.

Puur hypothetisch natuurlijk, ik ken geen gemeenten die willens en wetens afwijken van het BvB-model.  ;D

De grenswaarde van BvB (document in opdracht van BiZa/VROM...) geeft een keiharde eis voor veestallen. Deze is totstand gekomen (zover ik weet) in samenwerking met ministerie van LNV. Waarom zou je als gemeente meer wijsheid hebben dan deze 'wijze' partijen... (of is het omdat de aanvrager in dezelfde roteryclub zit als de wethouder..  ;))


Guust

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 723
 • Don't shoot the messenger!
Reactie #36 Gepost op: 30 mei 2008, 09:47:10
bron www.nu.nl

Positief advies megastallen Grubbenvorst
Uitgegeven: 29 mei 2008 21:36

HORST - Megastallen in Grubbenvorst (Limburg) hebben allerlei voordelen op velerlei gebied en eigenlijk zijn er nauwelijks nadelen. Dat moet althans blijken uit een donderdag gepresenteerd advies van bureau Blonk Milieu Advies aan de gemeente Horst aan de Maas, waar Grubbenvorst onder valt.
 
Volgens de onderzoekers zou een Nieuw Gemengd Bedrijf, zoals de megastallen genoemd worden, daadwerkelijk duurzaam en innovatief zijn.
 Het advies komt nadat de gemeenteraad op 12 februari instemde met een gebiedsvisie, die ruimte biedt voor varkens- en kippenflats.
De voorziene megastallen in Grubbenvorst moeten 33.000 varkens en 1,2 miljoen 'stuks' pluimvee stapelen. De mest gaat naar een binnen het bedrijfsterrein gelegen mestverwerker.

Feitenmateriaal

De onderzoekers beweren dat het advies is gebaseerd op objectief feitenmateriaal. Ze tekenen daarbij aan dat de resultaten van het onderzoek wellicht niet passen in de beelden van bepaalde groeperingen, waarmee op de tegenstanders wordt gedoeld.
Voordelen ziet het bureau op het gebied van ammoniak, mineralen, mest, zware metalen, energie, broeikasgassen, geur en fijn stof. Alleen lokaal kan overlast ervaren worden, maar nationaal gezien is er op milieugebied sprake van een stap voorwaarts, aldus het bureau.

Discussies

Wethouder Leon Litjens van ruimtelijke ordening erkent dat de discussies over de megastallen moeilijk zullen worden. Tegenstanders haalden vorige week ruim 2000 handtekeningen op, waarmee de zaak op de agenda van Provinciale Staten komt.

Maar volgens Litjens heeft de provincie in deze geen taak meer sinds de Wet op de ruimtelijke ordening.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #37 Gepost op: 5 juni 2008, 22:39:15
2429
Vragen van het lid Thieme (PvdD)
aan de ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en van
Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over dode dieren
door brand in stallen. (Ingezonden
6 maart 2008)
1 Kent u de berichten «driehonderd
schapen en koeien vinden dood bij
brand in Woude»1, «duizenden
kippen dood door brand»2, «160
biggen dood bij brand Deurne»3 en
«Koeien gedood door brand»?4


2 Kunt u aangeven of deze branden
veroorzaakt zijn door het niet naleven
van de brandveiligheidsvoorschriften,
zoals vastgelegd in het Besluit
landbouw Milieubeheer, de IPPC
richtlijn, het Bouwbesluit 2003 of de
Gemeentelijke Bouwverordeningen?

3 Bent u bereid aanvullende eisen te
stellen gericht op de bescherming en
de veiligheid van de aanwezige
dieren in geval een brand, aangezien
u in uw antwoord op schriftelijke
vragen van het lid Thieme5 stelt dat
de brandveiligheidsvoorschriften
primair tot doel hebben personen te
beschermen in geval van brand? Zo
ja, op welke wijze en binnen welke
termijn? Zo neen, waarom niet en
hoe verhoudt zich dit tot uw uitspraak
dat «dieren niet hetzelfde zijn als
mensen»?

4 Kunt u aangeven of er wettelijke
bepalingen zijn ten aanzien van
brandpreventie in het Besluit
landbouw Milieubeheer, de IPPC
richtlijn, het Bouwbesluit 2003,de
Gemeentelijke Bouwverordeningen of
anderszins die specifiek gericht zijn
op brandpreventie in stallen en
onderkomens waar zich dieren
bevinden?

5 Kunt u aangeven of voor een schuur
waarin machines of oogstproducten
worden opgeslagen dezelfde
brandvoorschriften gelden als voor
stallen en onderkomens waarin
landbouwhuisdieren zijn gevestigd?
Zo ja, waarom gelden voor machines,
oogstproducten en dieren dezelfde
brandveiligheidsvoorschriften en
vindt u dat terecht? Zo neen, welke
verschillen in
brandveiligheidsvoorschriften zijn er
en welke uitgangspunten liggen
daaraan ten grondslag?
1 De Telegraaf, 3 maart 2008.
2 Leeuwarder Courant, 3 maart 2008.
3 Eindhovens Dagblad, 1 maart 2008.
4 De Telegraaf, 17 februari 2008.
5 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2006–2007, nr. 1832.
Antwoord
Antwoord van minister Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer), mede
namens de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
(Ontvangen 20 mei 2008), zie ook
Aanhangsel Handelingen nr. 1767,
vergaderjaar 2007–2008

1 Ja.

2 In enkele gevallen is het onderzoek
naar de oorzaak van de branden nog
gaande. Uit informatie van de
plaatselijke brandweer is evenwel
duidelijk geworden dat de oorzaak
van de betreffende branden naar
alle waarschijnlijkheid niet is
gelegen in het niet naleven van
brandveiligheidsvoorschriften. Bij de
brand in De Woude was er sprake van
een blikseminslag. De brand in
Deurne is waarschijnlijk veroorzaakt
door een defecte gasbrander en in
Scheemda is de brand ontstaan in het
woongedeelte van de boerderij.

3 In het antwoord op eerdere vragen
van het lid Thieme wordt
inderdaad gesteld dat de
brandveiligheidsvoorschriften in het
Bouwbesluit 2003 en in de
gemeentelijke bouwverordeningen
primair tot doel hebben personen te
beschermen, maar daarbij wordt
tevens gewezen op het feit dat deze
voorschriften ook positieve effecten
hebben ten aanzien van de veiligheid
van dieren. Daarmee valt echter niet
altijd te voorkomen dat bij brand in
stallen dieren omkomen, zoals helaas
ook het geval was bij de in vraag 1
genoemde branden. Deze branden
vormen voor mij dan ook geen
aanleiding om terug te komen op het
standpunt dat de ministers van
Landbouw, Natuur en
Voedselveiligheid en voor Wonen,
Wijken en Integratie eerder hebben
ingenomen, namelijk dat de
brandveiligheid in stallen voldoende
is gewaarborgd en er daarom geen
noodzaak is tot aanscherping of
aanvulling van de bestaande
voorschriften (zie Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 514, en Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2006–2007, nr. 1832).

4 Voornoemde regelingen bevatten
geen bepalingen die specifiek gericht
zijn op brandpreventie in stallen of
andere onderkomens waarin zich
dieren bevinden. Zoals reeds op een
eerdere vraag van het lid Thieme is
geantwoord (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 514), hebben de
(brand)veiligheidsvoorschriften in het
Besluit landbouw milieubeheer in
eerste instantie tot doel de negatieve
gevolgen van brand voor het milieu
en voor de omgeving van de
inrichting te voorkomen en dienen de
brandveiligheidsvoorschriften in de
gemeentelijke bouwverordeningen en
het Bouwbesluit 2003 op de eerste
plaats ter bescherming van personen
tegen de gevolgen van brand. De
IPPC-richtlijn, die is geďmplementeerd
in de Wet milieubeheer, heeft tot doel
een geďntegreerde bestrijding en
preventie van verontreiniging te
bewerkstelligen en bevat daartoe
algemene bepalingen waaraan
vergunningen voor installaties die
onder de reikwijdte van de richtlijn
vallen, moeten voldoen.

5 Voor het antwoord op deze vraag
volsta ik met verwijzing naar de
eerdere antwoorden op de vragen
van het lid Thieme over brandgevaar
in stallen en schuren (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2006–2007, nr. 1832) respectievelijk
over veiligheidsvoorschriften voor
dierenverblijven (Aanhangsel
Handelingen, vergaderjaar
2007–2008, nr. 514). Daarin is reeds
uitgebreid beschreven dat bij de
brandveiligheidsvoorschriften geen
onderscheid wordt gemaakt tussen
bouwwerken zoals schuren voor
machines of oogstproducten en
stallen voor landbouwhuisdieren.
Bezien vanuit het uitgangspunt dat de
brandveiligheidsvoorschriften primair
bedoeld zijn voor de bescherming
van personen, is dat ook logisch. Dat
laat onverlet dat ik, zoals hiervoor
reeds aangegeven in mijn antwoord
op vraag 3, van mening ben dat met
die voorschriften ook de
brandveiligheid ten aanzien van
stallen waar landbouwhuisdieren
worden gehouden, voldoende
gewaarborgd is.


Firechief010

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 122
Reactie #38 Gepost op: 18 juni 2008, 16:25:02
Oke, maar wie heeft er concrete voorbeelden wat in de melkveestal moet komen ?

laten aantonen via berekening dat t voldoet aangezien het groter is dan 1000m2 ?

blusmiddelen ??? installatie ??


Guust

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 723
 • Don't shoot the messenger!
Reactie #39 Gepost op: 23 juni 2008, 13:48:16
Meestal niet veel...

brandslanghaspels?? terwijl het een openschuur is met windbreekgaas in de langsgevels? kans op bevriezing van de waterleiding.

noodverlichting??  misschien alleen voor eigen personeel of de bestuurder van de melkwagen die langs komt en in de tanklokaal aanwezig is?

installatie??  NVT

andere blusmiddelen??  poederblussers.  lekker met al die melkrobotten en computers.

panieksluiting?/  meestal staan de grote schuifdeuren open of zit geen eens een slot op.
Oeps wat schrijf ik nu weer.. schuifdeur als nooddeur.  

Bezettingsgraad komt op B5. dus de loopafstand mag dan ... 40 meter zijn??