Brandveiligheid zorginstellingen onvoldoende

Auteur Topic: Brandveiligheid zorginstellingen onvoldoende  (gelezen 69178 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #40 Gepost op: 10 december 2012, 21:43:00
Brandveiligheid in de ouderenzorg: aan de regels voldoen is niet genoeg


In december 2011 verscheen het rapport “Brandveiligheid van zorginstellingen” . Een rapport opgesteld door de samenwerkende rijksinspecties om een landelijk beeld te schetsen van de stand van zaken. Uit het rapport werd duidelijk dat de brandveiligheid van zorginstellingen ten opzichte van eerder onderzoek in 2004 niet of nauwelijks was verbeterd. De brandveiligheid schoot nog steeds te kort, net als het gemeentelijk toezicht daarop. Er werd een verschil vastgesteld tussen het beeld dat bestuurders hebben van de brandveiligheid van hun instelling en de daadwerkelijke brandveiligheid. Bij 30% van de instellingen bleek direct ingrijpen noodzakelijk, vooral op bouwkundig gebied en ten aanzien van de bedrijfshulpverlening.

Vier maanden later verscheen een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de brand van 12 maart 2011 in psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest . Een brand waarbij drie patiënten om het leven waren gekomen. Uit het onderzoek bleek dat zorginstellingen met hun brandveiligheidsmaatregelen te weinig rekening houden met de verminderde zelfredzaamheid van hun patiënten. Dit leidt ertoe dat ze in de praktijk niet goed zijn voorbereid op een eventuele brand. Belangrijkste boodschap: als je aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid voldoet, ben je nog niet klaar!

In dit licht bezien kan je er dus niet voetstoots van uitgaan dat elk verpleeg- en verzorgingshuis goed is voorbereid op een eventuele brand. Dat geldt nog eens te meer voor kleinschalige woon-zorgcomplexen. Gebouwen van een paar verdiepingen met een beperkt aantal appartementen per woonlaag. In deze gebouwen mis je bijvoorbeeld de mogelijkheid om bij brand bewoners op dezelfde verdieping achter een branddeur in veiligheid te brengen. Terwijl bij een brand in de avond of de nacht, gelet op de minimale personeelsbezetting, beperkt ontruimen de enige optie is. Het alternatief, één zorgverlener die vijf of zes paniekerige bewoners via het trappenhuis naar een lager gelegen etage brengt, lijkt weinig realistisch.

In de toekomst zullen steeds meer van dit soort kleinschalige complexen gebouwd worden. Het kabinet wil namelijk dat ouderen langer zelfstandig blijven en in hun eigen huis verzorgd worden. Wil je ouderen met een zorgzwaartepakket 3 of 4 langer thuis laten wonen, dan zal je hen een veilige, beschutte woonomgeving moeten bieden, waarbij er altijd iemand in de buurt is. Kleinschalige woon-zorgcomplexen zijn daar geknipt voor. Door zorgbehoevende ouderen geclusterd te laten wonen, kan je 7×24-uurszorg betaalbaar organiseren.

Nu zult u zeggen, daar kunnen we toch de bestaande verzorgingshuizen voor gebruiken? Misschien gaat dat in het begin ook wel gebeuren. Maar als ouderen een aanzienlijk bedrag aan huur moeten gaan betalen voor één (soms ook nog kleine) kamer in een verzorgingshuis, dan zal het plezier er snel afgaan. Kleinschalige woon-zorgcomplexen met ruime appartementen komen meer tegemoet aan de woonwensen van de toekomstige generatie ouderen. Er zal dan wel veel meer stilgestaan moeten worden bij de brandveiligheid van deze complexen dan nu het geval is.

Een praktijkvoorbeeld
Onlangs heb ik een cliëntenraad ondersteund die twijfels had over de brandveiligheid van een dergelijk complex. Het ging om twee torens in de deelgemeente Rotterdam-Charlois met in totaal 54 comfortabele driekamer appartementen, bestemd voor ouderen met een indicatie met verblijf ZZP 3, 4 of 6 (intramuraal, nu kan dat nog). De appartementen hebben een eigen woonkeuken, een slaapkamer, een logeerkamer en een badkamer. Tussen de twee woontorens bevindt zich een ontmoetingsruimte.

Als het complex opengaat, zijn er geen brandslanghaspels en brandblussers aanwezig. In de trappenhuizen, een potentiële vluchtweg, is slechts aan een zijde een trapleuning aangebracht en ontbreekt noodverlichting. Er is geen ontruimingsplan. Voor de cliëntenraad is in aanvang onduidelijk wat nu wel en niet verplicht is. Het management van de zorgaanbieder zegt dat alle noodzakelijke vergunningen voor het gebouw aanwezig zijn. Maar is dat wel zo?

De twijfel groeit als de vergunningen niet boven water komen en een paar maanden na de opening plotsklaps brandslanghaspels en brandblussers worden aangebracht. Het management blijft volhouden dat het gebouw aan alle eisen van de brandweer voldoet. De cliëntenraad gelooft het niet meer en begint aan een lange mars langs de officiële instanties: de brandweer, bouw- en woningtoezicht, het bureau omgevingsvergunningen van de deelgemeente. Men verwijst met regelmaat naar elkaar, maar de cliëntenraad houdt stug vol. En stukje bij beetje komt de waarheid boven tafel.

De cliëntenraad is verbijsterd als blijkt dat er weliswaar een bouwvergunning is afgegeven, maar dat het gebouw in gebruik is genomen zonder gebruiks- c.q. omgevingsvergunning. Dat is in strijd met de wet. De vergunning was ruim op tijd aangevraagd, maar daarna is er door niemand meer aantoonbaar naar omgekeken. Er was niemand die zei: “hé, dit gebouw mag zonder vergunning niet open”. De zorgaanbieder niet, de brandweer niet, de deelgemeente niet. De brandweer deed het af met de constatering dat er met het papieren gebruiksvergunningen traject iets niet helemaal goed was gegaan. Zo wordt er dus naar dit soort vergunningen gekeken.

Zeker zo bizar was de constatering dat de brandweer vanaf de ingebruikname 9 maanden lang in de veronderstelling verkeerde dat één van de twee torens geen zorgfunctie maar een woonfunctie had. Als er in deze toren brand was uitgebroken, dan zou de brandweer zijn uitgerukt als ware het een gebouw met zelfredzame personen om er ter plekke achter te komen dat het om niet-zelfredzame personen ging. Verder was door de brandweer nog nooit nagegaan of een ladderwagen dicht genoeg bij de balkons zou kunnen komen, gelet op de gazons rond het complex en de gemetselde pilaren en muren aan de achterzijde.

Pas twaalf maanden na ingebruikname van het gebouw lag het conceptbesluit van de omgevingsvergunning ter visie bij de deelgemeente. Je zou verwachten dat er in zo’n vergunning nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik. Het bouwbesluit bevat immers niet meer dan minimumvoorschriften voor de kwaliteit van bouwwerken, ook als het om brandveiligheid gaat. Niet dus! Geheel in lijn met hoe er naar dit soort vergunningen wordt gekeken. Als de zorgaanbieder alsnog noodverlichting in de trappenhuizen aanbrengt, komt dat door herhaald en stevig aandringen van de cliëntenraad, niet omdat het als verplichting in de omgevingsvergunning staat. Ook over veiligheidsvoorlichting aan -deels vergeetachtige- bewoners wordt in de vergunning niet gerept.

Op dit moment is er nog steeds geen vastgesteld ontruimingsplan. En ook de vraag “wat gebeurt er als er brand uitbreekt?” is nog steeds niet beantwoord. De cliëntenraad wilde maanden geleden een expert van een gerenommeerd bureau onderzoek laten doen om antwoord op deze vraag te krijgen. Het onderzoek kon vanuit het eigen budget van de cliëntenraad bekostigd worden. Het management van de zorgaanbieder weigerde echter om de expert toegang tot het gebouw te verlenen, waardoor het onderzoek niet uitgevoerd kon worden.

De cliëntenraad is er allerminst gerust op dat het goed afloopt als er brand zou uitbreken. Zeker als het op een moment zou gebeuren waarop er weinig personeel in huis is. Zeker zolang bewoners geen idee hebben wat er bij brand idealiter van hen verwacht wordt: “in je appartement (=brandcompartiment) blijven met ramen en deuren dicht”. Ook als de buurvrouw op de gang “brand, brand” of “help, help” staat te roepen. De cliëntenraad blijft zitten met het gevoel dat de zorgaanbieder, de brandweer en de deelgemeente haar zorgen niet werkelijk serieus neemt.

Dit artikel is geschreven om alle betrokken partijen aan te sporen meer tijd en energie te steken in het beoordelen van de risico’s en het vergroten van de brandveiligheid van kleinschalige woon-zorgcomplexen. Laten we niet wachten tot er daadwerkelijk brand uitbreekt om er dan achter te komen dat (in het gunstigste geval) de wettelijke brandveiligheidseisen en -voorschriften zijn nageleefd, maar onvoldoende is stilgestaan bij de beperkingen van het gebouw, de mate van zelfredzaamheid van de bewoners en de samenhang tussen de getroffen maatregelen.
http://www.medicalfacts.nl/2012/12/10/brandveiligheid-in-de-ouderenzorg-aan-de-regels-voldoen-is-niet-genoeg/


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #41 Gepost op: 12 december 2012, 08:51:13
Gemeenten zien onvoldoende toe op brandveiligheid
De helft van de gemeenten komt het eigen beleidsplan voor toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen niet na. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Met name het toezicht op brandwerende scheidingen is onvoldoende.

Minister Edith Schippers van VWS stuurde het onderzoeksrapport Gemeentelijk toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen afgelopen week aan de Tweede Kamer. ILenT informeerde bij 413 Nederlandse gemeenten hoe het gesteld is met het toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen. Toezicht hierop is een gemeentelijke taak, die vaak wordt uitgevoerd door de brandweer. Bij nog eens 41 gemeenten deed de inspectiedienst dossieronderzoek.

Prioriteit
Het blijkt dat gemeenten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Telefonisch gaf een groot aantal gemeenten aan over de verplichte handhavings- en uitvoeringsplannen te beschikken. Ook stelden de meeste gemeenten aan het toezicht de hoogste prioriteit toe te kennen. Vervolgens gaf 20 procent van de gemeenten aan dat de toezichtfrequentie in de praktijk lager ligt dat beleidsmatig was vastgelegd.

Toezichtfrequentie
Gemeenten geven vaak aan dat zorginstellingen één keer per jaar op brandveiligheid worden gecontroleerd. Uit dossieronderzoek blijkt echter dat het toezicht in de helft van de gemeenten niet of slechts gedeeltelijk aan de zelf gestelde normen voldoet. Zo was de toezichtsfrequentie bij 68 van de 106 onderzochte instellingen lager dan een keer per jaar. Bovendien rapporteert de helft van de gemeenten niet aan de Gemeenteraad over het handhavingsbeleid.

Bouwkundige aspecten
Uit het rapport, dat dateert van eind augustus, blijkt bovendien dat gemeenten tijdens controles onvoldoende oog hebben voor bouwkundige aspecten van brandveiligheid. Slechts de helft van de gemeenten let op brandscheidingen in algemene zin. Brandwerende scheidingen boven plafonds en in leidingschachten krijgen daarentegen geen aandacht, terwijl 80 procent van de gemeenten aangaf dit wel belangrijk te vinden. In een derde van de onderzochte dossiers ontbraken zelfs tekeningen van brandscheidingen en compartimentering. Volgens ILenT is zonder dergelijke tekeningen adequaat toezicht onmogelijk.

Verbeteringen
In een begeleidend schrijven aan de Tweede Kamer, meldt Schippers dat de betrokken departementen onderzoeken hoe ze het toezicht op brandveiligheid kunnen verbeteren. Hierover verwacht ze rond de zomer van 2013 te kunnen rapporten.

Veel aandacht
De brandveiligheid van zorginstellingen kreeg de laatste jaren veel aandacht. Eind vorig jaar kwam een aantal overheidsinspecties met het rapport Brandveiligheid van zorginstellingen. En in april dit jaar kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport naar aanleiding van de brand in Rivierduinen.

FireFish
Afgelopen jaar heeft de overheid wel enkele activiteiten ontplooid om zorgbestuurders te ondersteunen bij het verbeteren van de brandveiligheid. In opdracht van de overheid ontwikkelde TNO bijvoorbeeld het computerprogramma Firefisch, dat inzicht geeft in de brandveiligheid. Firefish is gratis te downloaden, maar niet op alle systemen te gebruiken. Ook zijn er hulpmiddelen ontwikkeld die cliëntenraden in staat stellen de veiligheid te beoordelen en wordt de Bestuursmethodiek Brandveiligheid zorginstellingen uitgebreid met een ‘roadmap’. Die vertaling van ‘regels’ naar praktijk mogelijk maken.

http://www.skipr.nl/actueel/id13101-gemeenten-zien-onvoldoende-toe-op-brandveiligheid.html


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #42 Gepost op: 12 december 2012, 09:03:00
Uit de conclusies van het rapport:

•De frequentie van het toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen is in de praktijk vaak lager dan beleidsmatig door
gemeenten is vastgelegd en wordt door gemeenten beter voorgesteld dan dat die in werkelijkheid is.

Bijna 20% van de gemeenten geeft zelf aan dat de toezichtfrequentie in de praktijk lager ligt dan beleidsmatig is vastgelegd. Door 32 van de 413 gemeenten is aangegeven dat de toezichtfrequentie in de praktijk lager is dan 1 keer per jaar. uit het dossieronderzoek blijkt echter dat slechts bij de helft van de gemeenten de toezichtfrequentie geheel of gedeeltelijk overeenkomt met die van het beleidsplan. Op dossierniveau blijkt dat bij tweederde van de 106 onderzochte zorginstellingen de toezichtfrequentie lager is dan 1 keer per jaar.

•In tegenstelling tot wat ruim 80% van de gemeenten bij de interviews heeft aangegeven, is bij het dossieronderzoek naar voren  gekomen dat bij de brandveiligheidcontroles vrijwel nergens structureel aandacht wordt besteed aan doorvoeren door brandwerende
scheidingen boven plafonds en in leidingschachten.

Uit de in de dossiers aangetroffen gegevens blijkt dat slechts 2 van de 41 steekproefgemeenten consequent en aantoonbaar op beide aspecten controleren. Deze bevinding sluit aan bij de constateringen van het onderzoek door rijksinspecties in 2010/2011 naar de brandveiligheid van zorginstellingen. Daarbij werden op die plaatsen vaak gebreken geconstateerd.

•Tekeningen van de brandscheidingen ontbreken vaak in de gemeentelijke dossiers.

In éénderde van de onderzochte dossiers blijken goede tekeningen van de bij de zorginstelling aanwezige brandscheidingen cq compartimentering te ontbreken. Zonder dergelijke tekeningen is een adequate controle van de bouwkundige brandveiligheid niet of nauwelijks mogelijk.


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #43 Gepost op: 11 januari 2013, 22:52:51
Citaat
Brand in zorginstellingen kost zeven levens

Brand in zorginstellingen heeft in 2011 zeven slechtoffers het leven gekost. Dit is het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in jaren, zo blijkt uit een inventarisatie van het kenniscentrum voor veiligheid in de zorg ibMZ.

lees verder
bron: skipr


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #44 Gepost op: 25 februari 2013, 12:58:31
Rood en wit op de bres voor brandveiligheid zorginstellingen

Brandveiligheid is niet het exclusieve domein van de brandweer, maar een samenspel van veiligheidsorganisaties en maatschappelijke partners en hun kennis en kunde. Dat idee komt mooi uit de verf in het project ‘Geen nood bij brand!’, dat begin 2013 van start is gegaan. Brandweer en GHOR benutten elkaars netwerken en deskundigheden om samen met de Utrechtse zorgorganisaties de brandveiligheid in zorginstellingen te bevorderen.

De platformgedachte van de veiligheidsregio in zijn zuiverste vorm.
“De brandweer en de GHOR zijn in 2012 meer naar elkaar toe gegroeid”, stelt Ivonne Vliek, netwerkcoördinator GHOR bij de VRU, tevreden vast. “Er was in beide organisatieonderdelen grote behoefte om elkaars werkveld en taken beter te leren kennen. We constateerden namelijk regelmatig dat we vanuit onze eigen expertise op verschillende manieren met de veiligheid in zorginstellingen bezig waren, zonder dat we dat van elkaar wisten. Op centraal niveau in de organisatie waren rood en wit al redelijk met elkaar verweven, maar in de lokale uitvoering hadden we eigenlijk nog geen goed beeld van elkaar. In 2012 heeft de GHOR zich daarom bij verschillende gelegenheden in de districten gepresenteerd, met als insteek: waar raken onze taakvelden elkaar en hoe kunnen we beter gebruik maken van elkaars kennis en kunde?”

Vijf pilots
Geen nood bij brand is een multidisciplinaire aanpak, waarbij experts van de veiligheidsregio’s en zorginstellingen intensief samen optrekken om via een gezamenlijke ‘veiligheidsexpeditie’ het veiligheidsbewustzijn en veilig werken in zorginstellingen te bevorderen. De systematiek is bedacht in Veiligheidsregio Gelderland-Midden en is een van de speerpunten binnen het programma (brand)veilig leven. Dat programma is inmiddels geadopteerd door een groot aantal regio’s, waaronder de VRU.

“Begin dit jaar start een pilot binnen de VRU waarbij in elk district wordt begonnen met één zorginstelling”, vervolgt Ivonne Vliek. “Onze regio telt circa honderd zorgorganisaties met 650 locaties waar 24-uurszorg wordt geleverd. Het is een illusie dat we die allemaal binnen afzienbare tijd kunnen bezoeken. Maar we maken een begin met de pilot, die we rond of na de zomer gaan evalueren. De VRU heeft gekozen voor een gezamenlijke aanpak door brandweer en GHOR. De grootste winst hiervan is dat we elkaars netwerk en elkaars expertise beter benutten. De GHOR is heel actief in de zorgsector op het gebied van zorgcontinuïteit en crisismanagement, terwijl de brandweer zich traditioneel meer richt op bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid. Via dit project verbinden we beide werelden met elkaar.”

Link brandweerzorg
Programmamanager Brandveiligheid Rob Timmermans vindt dat het project Geen nood bij brand prachtig aansluit op de regionale en landelijke ontwikkelingen in de brandweerzorg. Vooral de gedachte dat brandveiligheid een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is van overheid, burgers en bedrijven en instellingen, wordt ermee onderstreept. “Het is ook een mooie manifestatie van de kracht van de veiligheidsregio als samenwerkingsplatform. Als ketenregisseur in de witte kolom heeft de GHOR veel kennis over en contacten met zorginstellingen. Daar kunnen wij als brandweer van profiteren en andersom.”

Om de aanpak te laten slagen worden preventiemedewerkers in de districten bijgeschoold. Onder andere op communicatiegebied, om de boodschap bij de te bezoeken zorglocaties goed te laten aarden. “C’est le ton qui fait la musique”, verduidelijkt Timmermans. “De medewerkers moeten uitstralen dat ze niet komen om tekortkomingen in het brandveiligheidsniveau af te straffen, maar als deskundig en meedenkend adviseur die oplossingen helpt bedenken voor veiligheidsknelpunten. Dat vraagt wel een wat andere focus dan alleen maar praten vanuit wetten en regels. In totaal gaan we zo’n dertig medewerkers van de districten opleiden voor deze veiligheidsexpedities, die zij samen met medewerkers van de GHOR en de instellingen uitvoeren.”
http://www.vru.nl/home/587-geen-nood-bij-brand.html


Pyro_loe

 • Oranje Kolom
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 968
 • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #45 Gepost op: 25 februari 2013, 18:08:09
Dus de preventiemedewerkers gaan adviseren.
Is dat geen oneerlijke concurrentie t.o.v de (brandveiligheid)adviesbureau's?
Dan ga ik als zorginstelling geen dure adviseur meer inhuren, maar wacht ik rustig tot de brandweer eens langs komt.
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


scorpionadvies

 • beveiliger - verkeersregelaar - adviseur
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 107
Reactie #46 Gepost op: 25 februari 2013, 19:06:17
In plaatst van de brandweer kan men adviseurs benaderen voor een objectief oordeel.

Zorginstellingen zijn NIET veilig genoeg.  zelf helaas ook al mee mogen meemaken EN de onverschilligheid van het kader. "want het kost geld"


Kolkkie

 • Verzorgende-IG i.o., Sportmasseur, EHV-er, Fotograaf (niet-HV)
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 523
Reactie #47 Gepost op: 12 april 2013, 17:49:46
Veiligheid verpleeghuizen in geding

EINDHOVEN - De veiligheid van bewoners van verzorgingshuizen komt in het geding. Dat stellen bestuurders van verzorgingshuizen en Veiligheidnl (voorheen stichting Consument en Veiligheid).

Aanleiding is de brand in het Oirschotse zorgcentrum Sint Joris. Daarbij kwam dinsdagavond een 83-jarige man om het leven. Hij had waarschijnlijk op bed een sigaar gerookt.

Op verpleegafdelingen, waar patiënten worden opgenomen die ernstig dement of bedlegerig zijn, kunnen zorginstellingen allerlei maatregelen nemen om brand of andere incidenten te voorkomen.

Maar bewoners van verzorgingsafdelingen zijn achter de voordeur van hun eigen appartement volledig zelfstandig en kunnen daar doen en laten wat ze willen, ook roken in bed. Dit is een gevolg van de strikte scheiding die is doorgevoerd tussen wonen en zorg.

Dat probleem wordt in de toekomst alleen maar groter omdat het kabinet straks alleen mensen met de allerzwaarste zorgvraag wil toelaten tot verpleeghuizen, stelt Wilbert de Haan, bestuurder van Zorgcentra de Kempen. Mensen met een beginnende dementie moeten dan ook een beroep doen op verzorgingshuizen en kunnen niet meer in verpleeghuizen terecht.

De Haan: "Dat zijn dus mensen die kunnen vergeten dat ze het gas hebben opengedraaid of dat ze een sigaar hebben opgestoken. Ik vraag mij af of dit moreel wel juist is. Dit wordt een groot pijnpunt."


Bron: http://www.ed.nl/regio/oirschot/veiligheid-verpleeghuizen-in-geding-1.3759448Schokkend en dit wordt alleen maar erger met het huidige kabinetsbeleid. Zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 t/m 4 worden afgeschaft. Dat is bijna de helft van de zorgzwaartepaketten (ZZP 10 is voor mensen die terminaal zijn). Vanaf ZZP 5 kan men pas in een verzorgingshuis worden opgenomen.

De rest moet maar met met hulp van de thuiszorg, die ook al flink uitgekleed wordt, zich thuis zien te redden. Het is helaas wachten op het volgende incident (gasexplosie, brand door sigaret, weglopen etc.)
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Reactie #48 Gepost op: 18 mei 2013, 11:40:10
Gemeenten laks met toezicht brandveiligheid zorg
ARNHEM - Brandveiligheid in de zorg is een hoofdpijndossier. Het gemeentelijke toezicht faalt.
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/gemeenten-laks-met-toezicht-brandveiligheid-zorg-1.3815080

Moeten we nu echt concluderen dat de toezicht op brandveiligheid in zorginstellingen nog steeds diep bedroevend is?


guest12562

 • Gast
Reactie #49 Gepost op: 18 mei 2013, 14:48:10
Moeten we nu echt concluderen dat de toezicht op brandveiligheid in zorginstellingen nog steeds diep bedroevend is?

Die conclusie vind ik niet vreemd. Is al jaren aan de gang, geld is natuurlijk de drijfveer en als de brandweer dan ook steeds meer de verantwoording ergens anders neerlegt (o.a. door de bezuinigingen) weet ik wel wat de consequenties zijn. En ja wil je het wel veiliger maken dan kost het meer geld, iedereen meer geld en belasting betalen we al genoeg toch? Keuzes maken!

Tendens is in mijn ogen dat er steeds meer op veiligheid wordt bezuinigd vooral doordat de verantwoording bij de gebruikers wordt neergelegd en aangezien iedereen het zuiniger aan moet doen heb ik wel een idee wat er de komende jaren gaat gebeuren.

Laten we daar als brandweer dan maar beter op in gaan springen en op straat meer risico's af gaan wegen en beter op trainen, want anders denk ik dat er heel gauw defensief buiten gedacht gaat worden. Kan ook maar dat gaat uiteindelijk ook meer geld kosten en waarschijnlijk ook slachtoffers.