Voorbereiding op hoogwater en overstromingen

Auteur Topic: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen  (gelezen 36823 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,476
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Reactie #10 Gepost op: 22 februari 2014, 02:22:41
Nederland leert van grootschalige evacuaties bij overstromingen in de VS

http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/nederland-leert-van-grootschalige-evacuaties-bij-overstromingen-in-de-vs.aspx?cp=126&cs=59950
Nieuwsbericht | 21-02-2014

Eind juni 2013 vertrok een Nederlandse delegatie die ervaring heeft met grootschalige evacuaties, crisisbeheersing en hoogwater voor een studiereis naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten worden jaarlijks geconfronteerd met extreme natuurfenomenen zoals orkanen, tropische stormen, sneeuwstormen en tornado’s. Regelmatig veroorzaken enkele van deze weersomstandigheden overstromingen, met als noodzakelijke maatregel dat grote delen van de bevolking geëvacueerd moeten worden. Het doel van de studiereis was het opdoen van leerervaringen die toepasbaar zijn voor grootschalige evacuaties en crisisbeheersing in Nederland.

Concreet wilde het team weten op welke wijze Amerikaanse organisaties hun early warning voor overstromingen en grootschalige evacuaties organiseren, hoe ze samenwerken, welke maatregelen zij nemen in specifieke crisissituaties en hoe zij daarover communiceren. Hoe bereiden zij hun bevolking voor op eventuele overstromingen en evacuaties? Hoe sturen zij op zelfredzaamheid? En hoe verloopt hun planning en evaluatie en wat hebben zij de afgelopen jaren geleerd? Omdat de kans op natuurrampen in de VS groter is, bestaat er een sterke responsorganisatie. Sinds 2001 heeft deze organisatie grote vooruitgang geboekt, door aanvullende inzichten op het gebied van man-made hazards, zoals terroristische aanslagen.

Bezochte organisaties
Er werden organisaties bezocht die zich richten op respons, de zogenaamde Offices of Emergency Management en de Emergency Operation Centers, te vergelijken met NCC/LOCC, ROT’s en veiligheidsbureaus. Anderzijds was het team geïnteresseerd in functionele organisaties zoals het National Hurricane Center, het US Army Corps of Engineers en het South Florida Water Management District. Ook werd het Rode Kruis bezocht, een grote speler met vele taken bij grootschalige evacuaties en opvang.

Aanbevelingen
De aanbevelingen van de delegatie zijn samengebracht in een reisverslag. Dit reisverslag geeft de resultaten weer van de studiereis naar de crisisbeheersing bij overstromingen en grootschalige evacuaties in de staten Florida en New Jersey en de stad New York. Deze aanbevelingen zijn in sommige gevallen concreet en direct toepasbaar in Nederland. Andere aanbevelingen zijn eerder overwegingen of aandachtspunten die de delegatieleden bij de doorontwikkeling van hun organisaties en in hun plannen kunnen meenemen. De aanbevelingen en aandachtspunten worden bijvoorbeeld meegenomen in het project ‘module evacuatie grote overstromingen’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar veel van de betrokken organisaties ook aan deelnemen.

Samenstelling delegatie
Omdat in Nederland bij overstromingen en daarmee gepaard gaande evacuaties veel netwerkpartners uit de algemene en functionele crisisorganisaties moeten samenwerken, werd een groot aantal van deze partners benaderd om deel te nemen aan de studiereis; het lokale niveau, het nationale niveau, early warning en waterbeheerorganisaties. Hierdoor kon de problematiek integraal bekeken worden. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van:

Rijkswaterstaat (RWS) inclusief het Water Management Centrum Nederland (RWS-WMCN)
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)
Nationaal Crisiscentrum (NCC)
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM)
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
Waterschap Rivierenland (WSRL)
De digitale versie van het reisverslag is in de bijlage opgenomen. Gedrukte exemplaren zijn bij de betrokken organisaties beschikbaar.

Meer informatie
Crisismanagement en grootschalige evacuatie in de VS - Aanbevelingen voor Nederland
21-02-2014 | pdf-document, 1.62 MB
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,476
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2014, 02:27:08
Nederlands dijkinspectieteam onder indruk van overstromingen in Engeland: 'Er wordt hier heel hard gewerkt'

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/nederlands_dijkinspectieteam_onder_indruk_van_overstromingen_in_engeland_er_wordt_hier_heel_hard_gewerkt.aspx
17-02-2014

Engeland wordt sinds december aanhoudend getroffen door regen en storm met als gevolg overstromingen in vooral Zuidwest-Engeland. Inspecteurs Peter Blommaart en Erik Bijlsma van Rijkswaterstaat, Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland en Theo Reuzenaar van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn sinds vrijdag 14 februari in het getroffen gebied om collega’s van the Environment Agency, de belangrijkste waterbeheerder in Engeland, bij te staan.

Met de inzet van het dijkinspectieteam geeft Nederland gehoor aan de hulpvraag van de Britse regering. De inspecteurs werken in duo’s met Engelse collega's om optimaal gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise.

Onder de indruk
Dijkinspecteur Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland is onder de indruk van wat ze aantreffen: 'De kracht van het water is, zoals wij weten, enorm. We inspecteren dijken en delen onze bevindingen met de Engelse collega’s. Wat de mensen hier meemaken is wel zeer uitzonderlijk.'

Door de aanhoudende regen is de grond verzadigd en kunnen de rivieren het vele water nauwelijks kwijt. Het getij is een complicerende factor voor het lozen van water op zee. Vanuit een helikopter is zondagochtend een inspectie gedaan van dijken in het ondergelopen gebied. Daarbij wordt gelet op de algemene toestand van de dijk. Peter Blommaart van Rijkswaterstaat:'Je ziet dat de beken en rivieren zoveel water gewoon niet kwijt kunnen. De staat van de dijken is, gezien de omstandigheden, redelijk. De inspectie helpt om aandachtspunten te herkennen en te delen met de collega’s van de Environment Agency.'

Verdere overstromingen voorkomen
De Nederlandse dijkinspecteurs zien dat de collega's van de Environment Agency er alles aan doen om verdere overstromingen te voorkomen. 'Ze zijn erg betrokken en wisselen graag kennis en ervaring uit. Verder zijn ze erg geïnteresseerd in de Nederlandse wijze van waterbeheer', aldus Blommaart. Ook bewoners in het gebied dat de inspecteurs bezoeken reageren enthousiast en 'warm'. 'Je ziet dat ze blij zijn met onze aanwezigheid. Ze wensen ons succes en hopen dat onze expertise de Environment Agency helpt in hun strijd tegen het water.'

De Environment Agency is de belangrijkste waterbeheerder in Engeland. Daarnaast zijn er in diverse lage delen van Engeland 'Drainage boards', die het waterpeil en de waterafvoer bepalen. Rijkswaterstaat en de waterschappen onderhouden sinds enkele weken intensief contact met de Environment Agency over Nederlandse hulp en samenwerking.

Het dijkinspectieteam is tot en met vrijdag 21 februari in het getroffen gebied.Dijkinspectie team van Rijkswaterstaat en Waterschappen naar Groot-Brittannië

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/dijkinspectie_team_van_rijkswaterstaat_en_waterschappen_naar_grootbrittanni.aspx
14-02-2014 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | persbericht

Afgelopen zondag is een Nederlandse delegatie van waterveiligheidsexperts, onder leiding van Rijkswaterstaat, met Deltares en de Unie van Waterschappen op bezoek geweest bij de Britse overheid. In deze gesprekken is vanuit de Nederlandse overheid hulp aangeboden. De Britse overheid heeft nu te kennen gegeven in te gaan op het aanbod om een team van dijkexperts te laten komen.

De inzet past in de goede relaties tussen beide landen. Vanwege de contacten tussen Rijkswaterstaat en het Engelse Environment Agency kon op zeer korte termijn een missie worden samengesteld. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): 'Het is van belang om kennis en ervaring te delen door Nederlandse expertise in zetten tegen de wateroverlast in Engeland.'

Gisterenavond is een team van dijkexperts van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen aankomen in Bristol. Vanochtend gaan zij samen met de Britse collega’s, na een briefing op het hoofdkwartier van het Environment Agency, aan het werk in het ondergelopen gebied. Verwacht wordt dat het expertteam minstens een week ingezet zal worden.
Samen sterk in de hulpverlening!


honderd

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,836
  • honderd
Reactie #12 Gepost op: 20 oktober 2014, 17:51:38
Onderstaand nieuwsbericht van Waterschap Rijn & IJssel, gepubliceerd op 20 oktober 2014.

Rampzalige gevolgen in Oost-Nederland bij dijkdoorbraak in Duitsland
Grensoverschrijdende dijken staan centraal tijdens de internationale hoogwaterconferentie op 30 oktober in het Duitse Rees.
Een dijkdoorbraak langs de Rijn in Duitsland, kan rampzalige gevolgen hebben voor Oost-Nederland, dat dan van Lobith tot Zwolle onder water kan komen te staan. Tijdens de hoogwaterconferentie wisselen de Duitse en Nederlandse waterautoriteiten kennis en ervaring uit en proberen zo tot een betere internationale afstemming van maatregelen en plannen te komen.

De internationale hoogwaterconferenties zijn kort na het hoogwater van 1995 ingesteld. De dreiging van dit extreme hoogwater leidde tot de evacuatie van meer dan 250.000 inwoners van de Betuwe, de Bommelerwaard en de Ooijpolder. In de pogingen dit hoge water in toom te houden, bleek samenwerking en afstemming tussen Nederlandse en Duitse overheden en waterbeheerders al van cruciaal belang.

Deltabeslissing
Door klimaatverandering moeten we er rekening mee houden dat we met nog hogere waterstanden te maken kunnen krijgen dan in 1995. Nederland bereidt zich daar op voor door ruimtelijke aanpassingen, dijkversterkingen, rivierverruimingen en een goede voorbereiding op het voorkomen van verstrekkende gevolgen na een onverhoopte overstroming. De plannen daarvoor staan in de een van de vijf op Prinsjesdag bekend gemaakte deltabeslissingen, Waterveiligheid. De nadruk in deze plannen ligt vooral op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico op een overstroming.

De nadruk in deze plannen ligt vooral op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico op een overstroming.

Grensoverschrijdende dijk
Dat risico komt echter voor een belangrijk deel uit de landen van waaruit de grote rivieren ons land bereiken. Daarbij zien we dat de dijk bij Spijk, waar de Rijn ons land binnenstroomt, nog ruim 20 kilometer doorloopt in Duitsland. Dat betekent ook dat dijkversterking aan de Nederlandse kant om bijvoorbeeld Zevenaar, Duiven en Westervoort te beschermen alleen zinvol is als ook in Duitsland maatregelen worden genomen.

Ook voor goede informatie over waterstanden dijkhoogten en sterkten en mogelijkheden om tijdelijk water te parkeren, is Nederland mede afhankelijk van informatie uit Duitsland.

Conferentie
Tijdens de internationale hoogwaterconferentie staan deze grensoverschrijdende dijken centraal. Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel deel, als ook vertegenwoordigers van het Ministerium fur Klimatschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Vervbraucherschutz van NOrdrhein-Westfalen als ook bestuurders van Duitse gemeenten en het Wasserverband deel.

Zie ook: Systeemdijk krijgt hogere beschermingsnorm
Mighty fine only gets you somewhere half the time.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #13 Gepost op: 15 februari 2015, 21:06:43
'Nederlanders onderschatten gevaar overstroming'

http://www.nu.nl/weekend/3991538/nederlanders-onderschatten-gevaar-overstroming.html

http://www.overstroomik.nl/

Over Overstroom ik?

Doel van deze website is het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van iedereen in Nederland bij grote overstromingen te verhogen.
In Nederland hebben we door de aanleg van dijken en duinen de kans op een overstroming sterk verkleind. Maar de natuur is grillig, het kan ook in ons land een keer misgaan…
De site geeft op postcodeniveau de maximale waterhoogte als gevolg van een grote overstroming en een algemeen handelingsperspectief.
Bij een daadwerkelijke crisis, zal de Veiligheidsregio adviseren over blijven of weggaan.


JJ75

 • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,833
Reactie #14 Gepost op: 15 februari 2015, 22:04:16
Erg leuke website die allen rekening houd met waer uit de grote rivieren maar niet met waterproblemen uit de kleinere rivieren. Dus alleen geschikt voor de randstad helaas.


JJ75

 • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,833
Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2015, 22:06:50
  http://www.youtube.com/watch?v=YQBusNo7Y1g

Leuke film over dijkring 48.

http://www.youtube.com/watch?v=hPlz52BiRA0
Nog een gemaakt door mijn collega's


JJ75

 • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,833
Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2015, 22:13:11
Eerste filmpje geplaatst door wsrijnenijssel ,tweede door LievenseCSO.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #17 Gepost op: 16 september 2015, 22:50:57
Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'

KAMPEN - Binnenstadsbewoners eerder en duidelijker waarschuwen voor hoogwater en hen betrekken bij het in beeld brengen van de catastrofe. Daarmee experimenteert Waterschap Groot Salland (WGS) vanavond tijdens de training van de hoogwaterbrigade in Kampen. Het is een onderdeel van 'Bølgen', een groot internationaal project.


Voor het in kaart brengen van de omvang van de catastrofe wordt UN-ASIGN gebruikt. Een applicatie voor de telefoon die iedereen kan downloaden. Via de app kunnen foto's, video's en geluidsopnames worden verstuurd. Op een speciale website, die automatisch de locatie traceert, van de Verenigde Naties kunnen rampenbestrijders die bekijken.Zij hebben daardoor snel een goed beeld van de bedreigende situatie.

http://www.destentor.nl/regio/kampen/hoogwaterbrigade-in-kampen-heeft-landelijke-primeur-met-b%C3%B8lgen-1.5244134


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #18 Gepost op: 16 september 2015, 23:02:01
Hoogwaterbrigade oefent op sluiting waterkering Kampen

https://www.youtube.com/watch?v=Eo0mAFXMxj0


De rivier de IJssel heeft een belangrijke
functie voor de gemeente Kampen. Niet alleen
zorgt de IJssel voor een prachtig stadsaanzicht
en verbindt deze rivier de zeven kernen
die de gemeente rijk is, ook zorgt het water
voor veel recreatiemogelijkheden. Het water
laat zich echter niet in zijn vrijheid beperken
en kan voor ons een bedreiging vormen. Om
de gemeente te beschermen tegen hoogwater
is in samenwerking met Waterschap Groot
Salland een dijkversterkingsplan ontwikkeld,
namelijk Waterkering Kampen-Midden.
De sluiting van de waterkering bij hoog
IJsselwater is een verantwoordelijkheid van
het waterschap. Voor de uitvoering hiervan
is een Hoogwater-brigade gevormd. Deze
Hoogwater-brigade wordt gevormd door 200
vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zorgen
ervoor dat de waterkering daadwerkelijk wordt
gesloten als de omstandigheden dat vereisen.
Tijdens het sluiten van de waterkering heeft de
gemeente een rol in het uitvoerend team van
het waterschap. Deze vijf ambtenaren zullen
de middelen uitzetten ten behoeve van de
verkeerscirculatie.
Als gemeente weten wij dat u ongemak zult
ondervinden als de waterkering opgezet wordt,
want ook u wordt gevraagd om passende
maatregelen te treffen om de stad en het achterliggende
polderland te beschermen. Daarbij
is communicatie een onmisbaar aspect. Bij
oefeningen wordt u door middel van een huisaan-
huis nieuwsbrief en via weekblad de Brug
op de hoogte gebracht. In geval van hoogwater
wordt u tijdig door ons geinformeerd, o.a.
door de Communicator (alarmeringscomputer)
en de gebruikelijke media.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
met onze ambtenaar rampenbestrijding Janet
Scholten, telefoonnummer (038) 4778446
e-mailadres: janet.scholten@kampen.nl.
Meer informatie over ‘hoogwater’ kunt u binnenkort
raadplegen op onze gemeentelijke
website www.kampen.nl.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #19 Gepost op: 16 september 2015, 23:13:06
Hoog water brigade