Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing

Auteur Topic: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing  (gelezen 55797 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

SimonSt

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,431
Reactie #10 Gepost op: 10 februari 2011, 23:00:16
Goede en heldere uitleg! Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio per 1 oktober 2010 is voor sommige functionarissen echter de naamgeving wat veranderd.

Je hebt gelijk, de teksten zijn conform de nieuwe wet en bijbehorend besluit i.o.m. Maarten aangepast.

Wat de organieke veranderingen bij de gemeentelijke organisaties betreft speelt er her en der in het land heel veel aan verschillende ontwikkelingen.
Er worden wat uitspraken van het landelijk Veiligheidsberaad verwacht over de status van het referentiekader (al dan niet conform implementeren door ßlle regio's), daar wachten we nog even op voordat ook die info aangepast wordt.


Jos v L

 • Dbbo ministerie van defensie & vrijwilliger Brwzl
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,663
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #11 Gepost op: 3 januari 2012, 10:12:09
De VC2 (als ik het goed heb) wordt omgebouwd tot MCT (Mobiel Camera Team) wagen met zelfs een zender aan boord om live-beelden tijdens een ramp uit te kunnen zenden naar de Crisis-centra.

Vandaar ook mijn vraag of dat meer gebeurd.  ;)

Bedoel je niet gewoon de mobiele comando unit (MCU)  oftewel de vervanger van de COH ?  http://www.lfr.nl/projecten-producten/brandweer/Paginas/Mobiele-Commando-Unit-(MCU).aspx
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #12 Gepost op: 24 januari 2013, 12:56:42
Aedes Rob Timmermans V2


VR Utrecht @vrutrecht

Tijdens crisissituaties wordt vaak gesproken van GRIP. Maar wat betekent zo'n GRIP-fase eigenlijk? #VRU legt uit: bit.ly/TeSUro
12:51pm Ě 22 Jan 13


Red Cross Medic

 • Rode kruiser - Dienst medische hulpverlening - Verzorgende IG Defensie - Ambulance chauffeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,176
 • Waar andere een stap terug doen, stap ik vooruit.
  • Nieuws uit het noorden
Reactie #13 Gepost op: 15 mei 2013, 22:48:37
In het eerste deel is de integrale tekst opgenomen van het Instellingsbesluit MinisteriŰle Commissie Crisisbeheersing 2013 dat per 25 april 2013 in werking getreden.

De Commissie besluit over een samenhangende aanpak van het geheel van maatregelen en voorzieningen, dat het Rijk treft in samenwerking met andere organisaties ter voorbereiding op, ten tijde van en met betrekking tot de nafase van intersectorale crises waarbij de nationale veiligheid in het geding is.

Het tweede deel bevat de integrale tekst van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) dat tegelijk met het instellingsbesluit door de ministerraad is vastgesteld. Het Handboek is een nadere uitwerking van dit besluit en legt de hoofdlijnen vast van het generieke crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot de crisisorganisatie van het Rijk. Het beschrijft de werkwijze van de MinisteriŰle Commissie, alsmede de ambtelijke advisering en ondersteuning.

Download:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf

Rode kruiser | Dienst medische hulpverlening | Defensie - Verzorgende IG | Chauffeur noodhulpteam | Defensie Ambulance chauffeur | Noordernieuws.nl Ge


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #14 Gepost op: 16 mei 2013, 08:32:38
1e kolom: “Referentie: Wvr en Bvr” (GRIP-niveaus)
 • GRIP 0 is geen officieel opschalingsniveau (er is immers geen sprake van opschaling), maar “spreektaal” om de dagelijkse routine van de hulpdiensten aan te duiden.
 • GRIP 1 t/m 4 zijn de reeds bestaande aanduidingen van opschalingsniveaus.
 • De rij GRIP 5 (interregionaal) geeft een nadere specificatie van de situatie in het geval van een ramp of crisis (of dreiging daarvan) in meerdere regio’s tegelijkertijd.
 • GRIP Rijk geeft een nadere specificatie van de situatie waarbij sprake is van nationale sturing.
2e kolom: “Situatie”
Deze kolom geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene motivatie om bij een incident tot een bepaald GRIP-niveau op te
schalen. Daarbij is er voor gekozen de begrippen bron- en effectgebied los te laten en is er meer op de feitelijke behoefte aan
co÷rdinatie (operationeel of bestuurlijk) ingedeeld. Het verschil in operationele opschaling en bestuurlijke co÷rdinatie komt zo ook
meer tot zijn recht.

Toelichting per Gripniveau:
 • Grip 0: Er wordt gewerkt volgens de normale routine van de (hulpverlenings)diensten.
 • Grip 1: De nadruk ligt op operationele, multidisciplinaire co÷rdinatie, ter plaatse van het incident en zich richtend op die
  activiteiten die ook vanaf de plaats incident kunnen worden overzien.
 • Grip 2: De nadruk ligt nog steeds op operationele co÷rdinatie, maar niet alle processen kunnen worden overzien en aangestuurd
  vanaf de plaats van het incident of er is (nog geen) duidelijk te definiŰren plaats incident.
 • Grip 3: Het gaat om bestuurlijke opgaven voor het bevoegd gezag die het wenselijk maken dat een GBT de burgemeester ondersteunt. Deze omstandigheid kan zich bijvoorbeeld voordoen bij noodzaak tot grootschalige bevolkingszorg (inclusief het informeren van de bevolking) en de daarbij behorende inzet van andere dan operationele hulpverleningsdiensten, maar er kunnen ook andere bestuurlijke opgaven spelen.
 • Grip 4: Behoefte aan bestuurlijke co÷rdinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. Deze situatie
  ontstaat als de ramp of crisis door feitelijke effecten of de maatschappelijke uitstraling het gezag van een burgemeester
  overstijgt of dreigt te overstijgen en de noodzaak ontstaat tot eenduidig bestuurlijk optreden.
 • Grip 5: Als Grip 4 maar meerdere regio’s zijn betrokken. Omdat de Wvr geen voorziening treft voor het overgaan van het gezag
  dienen de betrokken voorzitters hiertoe gezamenlijk te besluiten. Uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is. De voorzitter
  van de bronregio neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters VR niet over. Zij nemen juist de besluiten
  van de bronregio over. Wanneer de bron onduidelijk is of de betrokken voorzitters hier gezamenlijk toe besluiten kan van
  bovenstaand uitgangspunt worden afgeweken.
 • GRIP Rijk: Op rijksniveau is de MinisteriŰle Commissie Crisisbeheersing (MCCb) - voorgezeten door de Minister van
  Veiligheid en Justitie of de Minister-President - belast met de co÷rdinatie van de intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming
  over de samenhangende aanpak daarvan.18 De MCCb kan GRIP Rijk van kracht verklaren als er behoefte is aan sturing door
  het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn. Daarvan is sprake als de vitale belangen van de
  Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd worden dat er sprake is van (potentiŰle) maatschappelijke ontwrichting.
3e kolom: “Operationeel crisisteam”
Deze kolom geeft weer welke operationele crisisteams bij een GRIP-niveau worden ingesteld om te voorzien in de benodigde
multidisciplinaire co÷rdinatie. Met de aanduiding “al dan niet met ÚÚn of meerdere CoPI’s” (bij GRIP 2 en hoger) wordt bedoeld dat er
enerzijds niet altijd sprake is van een CoPI en anderzijds in bepaalde gevallen juist meerdere CoPI’s tegelijkertijd kunnen functioneren.

Toelichting per Gripniveau:
 • Grip 0: Er is geen sprake van een formeel teamverband.
 • Grip 1: Ter plaatse wordt een CoPI ingesteld onder eenhoofdige operationele leiding. Een commando plaats incident is belast met
  de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de
  Wvr, en het adviseren van het Regionaal Operationeel Team.
 • Grip 2: Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam. Leiding en co÷rdinatie van het geheel aan
  crisisbeheersingsprocessen vindt dus plaats binnen het Regionaal Operationeel Team. Daarnaast kan er, indien aard en omvang van
  het incident hier aanleiding toe geven, op locatie gewerkt worden met ÚÚn of meerdere CoPI’s waarvan de werkzaamheden worden
  geco÷rdineerd door het ROT.
 • Grip 3: Zie hierboven bij Grip 2.
 • Grip 4: Zie hierboven bij Grip 2.
 • Grip 5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT
  in de regio waarvan de voorzitter co÷rdineert zal ook als co÷rdinerend ROT optreden.
 • Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.

4e kolom: “Operationele leiding volgens Wvr”
Deze kolom geeft weer welk team (met respectievelijke leider/ voorzitter) op grond van de Wet veiligheidsregio’s voor het bevoegd
gezag aanspreekbaar is op de operationele co÷rdinatie.

Toelichting per Gripniveau:
 • Grip 0: Er is geen volgens de Wvr aangewezen hoogst operationeel leidinggevende.
 • Grip 1: Het CoPI staat conform het Bvr onder leiding van de “Leider CoPI” die daarmee de hoogst operationeel leidinggevende is.
 • GRIP 2: Conform het Bvr geeft de Regionaal Operationeel Leider leiding aan het ROT. Daarmee is hij de tevens hoogst operationeel leidinggevende.
 • Grip 3: Zie hierboven bij Grip2. Hierin heeft het gemeentelijk beleidsteam een adviserende taak.
 • Grip 4: Zie hierboven bij Grip 2.
 • Grip 5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT
  in de regio waarvan de voorzitter co÷rdineert zal ook als co÷rdinerend ROT optreden. In het verlengde daarvan is de ROL van die regio de co÷rdinerend ROL of COL.
 • Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.

5e kolom: “Bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer bij welk publiek orgaan het opperbevel met bijbehorende (nood)bevoegdheden
berust. Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s zijn er twee mogelijkheden: de burgemeester (onder reguliere omstandigheden en bij GRIP 1 t/m 3) of de voorzitter van de veiligheidsregio (GRIP 4 en GRIP 5). Ook bij GRIP 5 berusten het opperbevel en de (nood)bevoegdheden binnen de betrokken regio’s op grond van de Wet veiligheidsregio’s uitsluitend bij de eigen voorzitter, met dien verstande dat ÚÚn van de voorzitters (in principe die van de bronregio) de bestuurlijke aansturing door
de betrokken voorzitters co÷rdineert (zie toelichting 2e kolom onder Grip5). In een GRIP Rijk situatie berust het bevoegd gezag op
nationaal niveau bij de betrokken ministers c.q. de MinisteriŰle Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

6e kolom: “Ondersteuning en advisering bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer wie in ieder geval de adviseurs van het bevoegd gezag zijn.
Toelichting per Gripniveau:
 • Grip 0: De Officieren van Dienst en overige leidinggevenden van de betrokken diensten adviseren de burgemeester zelfstandig met betrekking tot hun eigen taakuitvoering.
 • Grip 1 / GRIP 2: de hoogste leidinggevenden zoals beschreven in kolom 4 adviseren de burgemeester met betrekking tot de aanpak van het incident.
 • Grip 3: Zie hierboven. Daarnaast heeft het gemeentelijk beleidsteam een adviserende taak.
 • Grip 4: Zie hierboven bij Grip 1 / Grip 2. Ter voorkoming van dubbele sturing zijn GBT’s niet gewenst.
 • Grip 5: Zie hierboven. In principe houden alle Regionaal Operationeel Leiders en Beleidsteams hun adviestaak ten opzichte van hun eigen bevoegd gezag. De ROL en het RBT uit de regio waarvan de voorzitter co÷rdineert hebben daarmee een bijzondere positie.
 • Grip Rijk: De MinisteriŰle Commissie wordt ondersteund en geadviseerd door de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de Nationaal Co÷rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Adviesteam (AT).
7e kolom: “Calamiteiten co÷rdinatie meldkamer”
Deze kolom geeft weer of er sprake is van eenhoofdige leiding (CaCo) binnen de meldkamer, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van het
Besluit veiligheidsregio┤s. Dit is het geval in alle GRIP situaties.  Bij GRIP 5 is dit het geval in alle betrokken meldkamers. Er is dus geen
co÷rdinerend CaCo. Bij GRIP Rijk vervult op nationaal niveau het Nationaal Crisiscentrum (NCC) de functie van CaCo.

8e kolom: “NCC spreekt operationeel crisisteam aan via”
Deze kolom geeft weer wie het aanspreekpunt is voor het NCC om contact te kunnen leggen met een veiligheidsregio. Dit is bij elk
GRIP-niveau initieel de CaCo, die vervolgens kan (laten) doorverbinden met de relevante andere onderdelen van de regionale crisisorganisatie. In een latere fase kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over andere of aanvullende aanspreekpunten. Bij GRIP 5 en GRIP Rijk zijn dat de caco’s van de meldkamers die werken voor de betreffende regio. Zoals gezegd is er dus geen Co÷rdinerende Calamiteiten Co÷rdinator, ook niet landelijk.

9e kolom: “Door minister/NCTV te benaderen bevoegd gezag
Deze kolom geeft weer met wie binnen een regio de minister (of namens deze medewerkers van de NCTV) contact zoekt ter
afstemming van de bestuurlijke co÷rdinatie. Dit is het bevoegde gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of eventueel de
aangewezen voorzitter in een GRIP 5 situatie). In een GRIP Rijk situatie is dit het bevoegd gezag in de algemene of de functionele
kolom.
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf


Doruz

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,483
 • De beste stuurlui staan aan wal.
Reactie #15 Gepost op: 10 januari 2014, 11:32:41
Misschien lees ik er overheen maar zijn er ook nog maximale opkomsttijden voor COPI,ROT en GBT's? ::)


Maarten

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,543
  • Hulpverleningsforum
Reactie #16 Gepost op: 10 januari 2014, 18:49:28
Citaat van: Doruz link=msg=1235765 date=1389349961
Misschien lees ik er overheen maar zijn er ook nog maximale opkomsttijden voor COPI,ROT en GBT's? ::)

Ja hoor, zie het Besluit Veiligheidsregio's O0
Groeten, Maarten  
Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan s


Roy26

 • Werkzaam in het ziekenhuis + BHV'er
 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 18
Reactie #17 Gepost op: 30 januari 2015, 18:02:06
Voor diegene die er misschien interesse in hebben,  :) deze link brengt je naar de reader basiskennis crisisbeheersing.  dit boekje is actueel.

http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Reader%20EBC%202.2.pdf


Bollie

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 408
Reactie #18 Gepost op: 24 mei 2015, 05:27:12
Van de OP is de link naar de Rotterdamse GRIP regeling gewijzigd naar :
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/grip-regeling/@38420/gecoordineerde/


Daantje

 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 16
Reactie #19 Gepost op: 25 oktober 2015, 08:26:04
Was er niet ook nog een grip 5 en rijk?