GRIP 1 Zeer grote brand (winkel, brandweerman omgekomen) Kerkstraat - Veendam 08-03-2010

Auteur Topic: GRIP 1 Zeer grote brand (winkel, brandweerman omgekomen) Kerkstraat - Veendam 08-03-2010  (gelezen 23030 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

AnneJan

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,516
 • Geïnteresseerde; ter land, ter zee en in de lucht!
  • 112 Fotografie uit Leeuwarden e.o.
za 13 mrt 2010, 08:45
Overleden brandweerman Veendam herdacht
Op onderstaande link is een extra nieuwsuitzending te vinden van RTV Noord, met beelden van de plechtigheid:

Directe link: http://www.rtvnoord.nl//home/includes/slplayer.asp?vid=100313_NoordNieuwsExtraREC.asf
Site link: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=89893

Het filmpje bevat emotionele beelden.

Een mooie plechtenis om te zien.
Het enige wat je zeker weet, is dat je niets zeker weet.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6293839/__Politiepost_in_Veendam_na_branden__.html

ma 15 mrt 2010, 19:18
Video Binnenland Stelling van de Dag Verkiezingen 2010
Politiepost in Veendam na branden

GRONINGEN -  De politie plaatst een politiepost aan de Kerklaan in het centrum van Veendam. De politie meldde maandag dat te doen na een reeks brandstichtingen in de Groningse plaats. Bij de laatste brand, vorige week maandag, kwam een brandweerman om het leven.

De post wordt door agenten en stadswachten gebruikt als nachtelijke uitvalsbasis. Veendam breidt ook het aantal bewakingscamera's in het centrum uit.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6332150/__Politie_Veendam_komt_met_video__.html
vr 19 mrt 2010, 17:48

Politie Veendam komt met video

VEENDAM -  De politie van Veendam heeft een filmpje op internet gezet van een onbekend persoon die vlak na de brand in de Kerkstraat werd vastgelegd door bewakingscamera's.

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 maart loopt een persoon langs het gemeentehuis in de plaats, even nadat de brand in de Kerkstraat was aangestoken. Volgens de politie is het onduidelijk of het om een man of een vrouw gaat. "De persoon heeft een opvallende manier van lopen", staat de lezen bij de video op het YouTube-kanaal van de politie Groningen.

Onrust

In Veendam ontstond grote onrust door een reeks branden. In de afgelopen twee weken gingen er drie winkelpanden in vlammen op. In alle gevallen gaat de politie ervan uit dat de branden zijn aangestoken. Bij één van de vuurhaarden, vorige week maandag, kwam een brandweerman om het leven.

De politie vraagt iedereen die de persoon op de video herkent met klem te bellen naar 0900-8844RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Uit Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
Inhoud pagina: Brand in de Kerkstraat in Veendam - Onderzoek naar het brandweeroptreden


voor het hele rapport http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/105276/rapportveendambw.pdf


4.2 Conclusies
Op basis van de feiten en gegevens gecombineerd met de analyse komen de inspecties tot
de volgende conclusies. De conclusies volgen daarbij de vragen zoals in onderzoeksdoelstelling
zijn geformuleerd.
• De Inspecties concluderen dat de huidige les- en leerstof brandweermensen onvoldoende
voorbereiden op de gevaren en omstandigheden zoals aanwezig bij dit incident.
• Het korps MPV voldoet aan de opleidingsnorm en oefennorm (Besluit brandweerpersoneel
en herziene Leidraad oefenen).
• Uit het onderzoek blijkt dat de getroffen brandweerlieden – rekening houdend met de
huidige maatstaven - in voldoende mate waren opgeleid en voorgelicht en beschikten
over de noodzakelijke kennis om hun specifieke taken veilig te kunnen uitvoeren.
• Uit het onderzoek blijkt dat beide getroffen brandweerlieden in voldoende mate voor de
uitoefening van hun specifieke taak waren geoefend. Conform de landelijk geldende
Brandweerrichtlijnen en – procedures.
• De Inspecties concluderen dat de systematiek van de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten
bij repressief optreden, ertoe heeft geleid dat in de “warme” RI&E van MPV geen
specifieke aandacht meer is gegeven aan maatregelen die de risico’s van instortingen
moeten beperken.
• Het is de Inspecties onduidelijk wat nu precies de lessen zijn die MPV hebben geleerd van
het ongeval bij de Koningkerk en lokaal, van het eerder beschreven, incident bij Carel
Windt. Beide incidenten zijn behandeld op oefenavonden maar hier is geen schriftelijke
rapportage van. Uit de interviews komt een beeld naar voren dat tijdens de oefenavonden
de hieruit te trekken leermomenten niet expliciet zijn benoemd.
49
• De procedure ‘K02, afzetlint bij gevaarlijke situaties’ is op zichzelf een goede procedure
die helpt om een gevaarlijk gebied te markeren waardoor het voor iedereen duidelijk is
waar men wel en niet veilig kan verblijven. De procedure is goed toepasbaar indien
gevaarlijke situaties van te voren kunnen worden herkend. Uit de interviews blijkt dat
niemand had verwacht dat de muur al zo snel zou instorten. De procedure is daarom, om
begrijpelijke redenen, niet toegepast.
• Tijdens de brandbestrijding is door de bevelvoerder van de tankautospuit snel
opgeschaald.
• In het begin is naar het oordeel van de Inspecties de juiste tactiek gevolgd. Eerst is
prioriteit gegeven aan de redding van omwonenden. Daarnaast is vrijwel meteen gekozen
voor een defensieve brandbestrijding waarbij het redden van de belendingen centraal
stond. Geen moment is overwogen om een binnenaanval toe te passen.
• In het begin van de inzet is bij een verkenning geconstateerd dat er een groot gat in het
dak is gebrand. Dit is op zich een aanwijzing dat de constructie van het gebouw is
verzwakt. Dit heeft echter niet geleid tot het besef dat de constructie het zou kunnen
begeven.
• Ondanks het feit dat is gekozen voor het scenario buitenaanval heeft brandweerpersoneel
zich toch dicht bij het pand begeven.
• De Inspecties zetten hun vraagtekens bij de meerwaarde van een straal door de paneeldeur.
De straal had geen ongehinderd toegang tot de brand kunnen hebben en zou
slechts dienen om de brand mogelijk te temperen, niet om een belending te
beschermen.
• De muur is ingestort zonder dat dit voor de betrokkenen is voorzien.
• De impact van de brokstukken was zodanig groot dat de door het slachtoffer, op een
juiste wijze, gedragen persoonlijke beschermingsmiddelen hem hier geen bescherming
tegen konden bieden.
• De Inspecties stellen vast op basis van dit onderzoek en eerdere onderzoeken
(Veiligheidsbewustzijn bij brandweerpersoneel, Koningkerk) dat ondanks de aanwezigheid
van indicaties van instortingsgevaar fatale ongevallen zich blijven voordoen.
• Een soortgelijke ongeval kan zich, met de huidige stand van zaken met betrekking tot
lesstof, risicobewustzijn en risicomanagement bij de brandweer, opnieuw voordoen.
50

4.3 Aanbevelingen
Van een bevelvoerder kan en mag niet verwacht worden dat hij bij een incident, alle
(variabele) factoren die een instorting van een muur kunnen veroorzaken van buitenaf op
hun waarde kan schatten en zo een gefundeerde analyse kan maken over het risico van
instorting. Hij kan wel een inschatting maken van de taak die de brandweer op dat moment
heeft en aan de hand daarvan bepalen aan welk risico zijn mensen blootgesteld kunnen en
mogen worden.
Brandweermensen zijn gericht op het redden van mens en dier, het veiligstellen van grote
maatschappelijke belangen en het beperken van de schade bij brand. Het redden van
mensen rechtvaardigt het nemen van grotere risico’s dan bij de andere doelen. Op deze
situaties ziet ook de vrijstelling van bepaalde artikelen van de Arbeidsomstandighedenwet.
Dit geldt ook, zij het meer beperkt, voor het veiligstellen van grote maatschappelijke
belangen.
Daar waar het echter uitsluitend gaat om het beperken van de schade van een brand is geen
enkel valide argument meer aanwezig om dusdanige risico’s te nemen dat brandweermensen
ernstig gewond kunnen raken of zelfs overlijden bij de brandbestrijding. In die gevallen
dient de veiligheid van het optreden voorop te staan en niet, zoals in de hoofden van vele
brandweermensen, het bestrijden van de brand.
De denkrichting in deze situaties moet naar oordeel van de inspecties fundamenteel om.
Van “het bestrijden van een brand op een zo veilig mogelijke manier”
naar “primair veilig optreden en zien wat er dan nog aan brandbestrijding te doen is”.
Levensbedreigende risico’s dienen hierbij in alle omstandigheden vermeden te worden.
Lichtere risico’s kunnen onder voorwaarden worden geaccepteerd.
Dit betekent dat een bevelvoerder, in een situatie waarin het voor hem duidelijk is dat het
slechts om schadebeperking (aan het brandende pand of de belendingen) gaat, expliciet
kiest voor een defensieve strategie waarin geen risico genomen wordt en daarover direct en
dwingend communiceert met zijn manschappen.

De Inspecties bevelen het brandweerveld daarom aan:
1 De doctrine bij een buitenaanval fundamenteel te veranderen en primair te richten op
veilig optreden;
2 Ter ondersteuning daarvan de nodige maatregelen te nemen op het gebied van opleiden,
oefenen en bijscholen van brandweermensen;
3 Maatregelen om de effecten van instortingen te verkleinen (zoals het in acht nemen van
veiligheidsafstanden en het aangeven daarvan middels afzetlint) altijd op te nemen in het
plan van aanpak in een “warme” RI&E;
4 De systematiek van de “Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief
optreden” zodanig aan te passen dat daarin de risico’s verbonden aan instortingen, maar
ook aan die van explosie, flash over, vallende voorwerpen, inademing schadelijke
dampen of contact met chemicaliën, een prominentere plaats krijgen en daardoor de
expliciete aandacht krijgen die horen bij deze onverwachte gebeurtenissen in het
repressief optreden.


Coldchurch

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 105
 • Brandmeester
P E R S B E R I C H T
 
Arnhem, 24 juni 2010


Op maandag 8 maart 2010 kwam bij de bestrijding van een brand in Veendam een brandweerman om het leven. Een tweede brandweerman raakte hierbij gewond. Branchevereniging NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) deelt in hoofdlijnen de conclusies uit het rapport van de inspecties over deze verschrikkelijke gebeurtenis. Zo ziet de NVBR in het rapport een bevestiging van het feit dat meer investeren in hetzelfde weinig tot geen effect zal resulteren. ‘Veiligheid van brandweerpersoneel moet anders worden benaderd’, aldus NVBR-bestuurslid Stephan Wevers. ‘

Uit het onderzoek blijkt dat de getroffen brandweerlieden - rekening houdend met de huidige maatstaven - in voldoende mate waren opgeleid en voorgelicht en beschikten over de noodzakelijke kennis om hun specifieke taken veilig te kunnen uitvoeren. Wevers: ‘Desondanks kunnen er fatale ongevallen gebeuren op momenten dat niemand dat kan inschatten. Een verdere verbetering van inzetprocedures heeft geen zin, vernieuwing is noodzakelijk zoals de brandweer dat eerder heeft geconcludeerd tijdens haar strategische reis naar de brandweer van de toekomst.’

Er wordt in het rapport terecht aanbevolen dat de denkrichting over brandweeroptreden in dit soort situaties om moet. Veilig optreden van brandweerlieden staat voorop. ‘De les- en leerstof bieden theoretische kaders, maar geven onvoldoende handvatten voor onze mensen om tijdens een incident alle gevaarsituaties tijdig te herkennen. Wij leren onze mensen dat instortingen of rookgasexplosies zich kunnen voordoen en geven daar gevaarindicatoren bij. Maar de praktijk is veelal complexer en stelt brandweermensen voor dilemma's. Men ziet dat de burger actie verwacht en wil ook in actie komen, maar dit mag uiteraard niet leiden tot onveilig brandweeroptreden.’

De NVBR is van mening dat brandweerkorpsen nog meer van elkaar kunnen en moeten leren. Om dat te verbeteren is het programma Lerend Vermogen opgesteld. Deze nieuwe koers van de brandweer moet leiden tot het sneller delen van geleerde lessen en ervaringen van incidenten. ‘Wij zetten leerarena’s, kennismakelaars en verhalenvertellers in om het ervaringsleren van de brandweer te verbeteren. Maar daarmee wordt nooit voor 100% voorkomen dat verkeerde inschattingen worden gemaakt’, aldus Wevers. ‘Toch valt er nog winst te behalen door meer dan momenteel mogelijk is te investeren in ervaringsleren. Er moet realistischer en via computersimulatie worden geoefend om goede inschattingen te kunnen maken. Tot die tijd kunnen we onze mensen alleen meegeven nog terughoudender op te treden.’
Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,815
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
https://twitter.com/POL_Groningen/status/1451151202226429959?s=20

Aanhouding na DNA-hit voor brandstichting in 2010 waarbij brandweerman omkwam

Laatst gewijzigd op: 21-10-2021 | 13:13

Veendam - De politie heeft op maandag 18 oktober een 43-jarige man uit Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting in 2010 in Veendam waarbij een brandweerman om het leven kwam. De verdachte is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer in voorarrest.

In de vroege ochtend van 8 maart 2010 brak er brand uit bij een pand van Scheer & Foppen aan de Kerkstraat te Veendam. Bij het blussen van de brand kwam de 44-jarige brandweerman Wiebe de Vries van het brandweerkorps Veendam om het leven. Hij werd samen met een collega-brandweerman bedolven onder het puin van een instortende gevel. Wiebes’ collega raakte hierbij ook gewond, maar heeft het overleefd. De Vries overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Later bleek uit onderzoek dat de brand was aangestoken.

Twee brandstichtingen in één nacht
In diezelfde nacht werd ook brand gesticht bij een nabijgelegen horecapand, namelijk disco Party Rumors aan het Prins Hendrikplein. Uit verklaringen van getuigen en uit sporen die zijn veiliggesteld, blijkt dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij het aansteken van beide branden. De politie heeft afgelopen maandag een verdachte aangehouden, maar is dus nog op zoek naar andere betrokkenen en roept hen op zich te melden.

Onderzoek en aanhouding na DNA-match
In 2010 zijn tijdens het forensisch onderzoek diverse sporen veiliggesteld. Er werd DNA aangetroffen, maar desondanks leverde dit jarenlang geen resultaat op in de DNA-databank. In 2020 moest een nu 43-jarige man uit Apeldoorn in verband met een veroordeling zijn DNA-afstaan. Dit DNA bleek een match met de veiliggestelde sporen bij de branden. Naar aanleiding van deze match is er opnieuw uitgebreid onderzoek naar deze branden gedaan. Zo is er opnieuw sporenonderzoek gedaan en zijn er opnieuw getuigen gehoord. Dit onderzoek bevestigde het beeld dat er meerdere personen betrokken waren bij de brandstichtingen. Afgelopen maandag is de 43-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij beide branden. Destijds woonde de verdachte in Veendam. Hij is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer in voorarrest. Uiteraard is het onderzoek hiermee niet afgerond.

Verdachten uit horecawereld Veendam
Omdat getuigenverklaringen en sporen aantonen dat er meerdere personen betrokken moeten zijn geweest bij het aansteken van de branden, is de politie op zoek naar de andere betrokkenen bij deze brand die uiteindelijk het leven heeft gekost van Wiebe de Vries. De onderzoeksresultaten doen sterk vermoeden dat de betrokkenen in 2010 in de horecawereld in Veendam zaten. De politie roept deze personen met klem op zich te melden. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze verdachten in de afgelopen elf jaar iemand hebben verteld over hun betrokkenheid bij de branden. Of wellicht zijn er mensen die in 2010 iets hebben gezien of gehoord dat verband houdt met de zaak en dit nog niet met de politie hebben gedeeld. Er moeten mensen zijn die meer weten over wat er die nacht van 7 op 8 maart in 2010 precies is gebeurd. Weet u meer? Het is nooit te laat om met uw informatie bij de politie aan te kloppen. Uw informatie kan ons helpen eindelijk duidelijkheid te krijgen in deze zaak waarbij in 2010 een 44-jarige man om het leven kwam.

Melden kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 (gratis nummer), onderstaand tipformulier óf anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.
Samen sterk in de hulpverlening!