Algemeen Brandweer 🔥 nieuws

Auteur Topic: Algemeen Brandweer 🔥 nieuws  (gelezen 191359 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Jelmer

 • Hoofdbrandwacht, Blusgroep 1 Brandweer Heerenveen; Ambulancechauffeur Kijlstra Ambulancedienst
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 965
Gepost op: 23 mei 2007, 17:28:37
Brandweerpost Hindeloopen dicht

Gepubliceerd op 21 mei 2007, 12:46
Laatst bijgewerkt op 21 mei 2007, 12:59
HINDELOOPEN -  De brandweerpost van Hindeloopen gaat waarschijnlijk nog voor de zomer dicht. Er is te weinig personeel om de post te bemannen, zegt commandant Frans Stabel. Er werken vijf vrijwillige spuitgasten in de stad. ,,Dat zouden er meer moeten zijn."

De kazerne in Workum neemt het werk over. Het duurt straks twee of drie minuten langer voordat de brandweer ter plaatse is, volgens Stabel. Daar tegenover staat dat de brandweerauto van Hindeloopen vervangen wordt door een nieuw exemplaar met grotere bluskracht. De wagen staat in Workum.

Bij de geplande nieuwbouw van de Workumer kazerne wordt rekening gehouden met de sluiting. Stabel: ,,De nieuwe kazerne komt dichter bij Hindeloopen, we onderzoeken een aantal locaties." Vanwege de onderbezetting is het al langer zo dat bij een alarm in Hindeloopen een wagen van Workum tegelijkertijd moet uitrukken.

Een recente actie van het intergemeentelijke korps Nijefurd en Gaasterlân‑Sleat om nieuwe brandweermannen te werven haalde niets uit in Hindeloopen. ,,Vreemd, want bijvoorbeeld in Stavoren en Sloten hebben zich wel nieuwe mensen gemeld", aldus Stabel.

In Workum groeit het aantal spuitgasten met vijf naar zeventien. Het pand aan de Hindelooper Hanzestraat wordt verkocht. De sluiting staat in juni op de agenda van de gemeenteraad van Nijefurd.

Bron: www.Leeuwardercourant.nl
Ook-preventist

 • Gast
Reactie #1 Gepost op: 13 juni 2007, 13:04:02
:) Is er iemand die bekend is met gegevens over afbrandsnelheden van opslag van compost?

Ik zoek hier wat info over om een bestaande situatie te kunnen beoordelen bij een composteringsbedrijf.
Het gaat er om een afweging te maken tussen theoretische vuurlast en een realistisch scenario ten aanzien van de ontwikkelingsnelheid van een brand in een berg compost. Simpel vertaald, in theorie heeft een berg compost een aanzienlijke vuurlast, echter gezien de samenstelling (relatief hoog percentage vocht en zand in verrhouding tot het volume) is het reeël te veronderstellen dat de ontwikkeling van een brand in een dergelijke opslag niet direct snel zal verlopen. Maar om hier iets mee te kunnen is het natuurlijk fijn als dit ook (met reëele cijfers) onderbouwd kan worden. O0

Mocht een van u hier suggesties over of ervaring mee hebben dan hoor ik het graag :)
Groeten,
F/J


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2008, 20:07:41
Was dit vroeger ook zo in NL?

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BO1SUG2K

Brandweermanoefent te weinig

De training van de Vlaamse brandweerkorpsen kan beter, zo blijkt uit een onderzoek van onze zusterkrant De Standaard, die de inspectierapporten van de korpsen kon inkijken. Eén op de drie korpsen besteedt te weinig uren aan praktijkoefening.


Brandweermannen, beroeps én vrijwilligers, krijgen voor hun aanwerving een basisopleiding van 130 uur in de provincie Antwerpen, 90 uur elders in Vlaanderen. 'In vergelijking met het buitenland bengelen we daarmee aan het staartje', zegt Leo Verschueren van de Antwerpse brandweerschool. In Portugal duurt de opleiding 400 uur. In Zweden en Oostenrijk gaan de manschappen zes weken op internaat. Ook in Groot-Brittannië en Frankrijk wordt veel meer tijd aan opleiding besteed.

Nog erger is het met het oefenbeleid. Wettelijk moeten de Belgische brandweermensen minstens 24 uur per jaar oefenen, maar internationaal spreekt men van 70 tot 90uur. 'België zou toch minstens tot 48uur moeten gaan', zegt Guy Vande Gaer van de Brandweervereniging Vlaanderen.

Uit de inspectieverslagen van de brandweer blijkt dat één op de drie korpsen die grens niet haalt. Bovendien zijn er gigantische verschillen tussen de korpsen. De brandweermannen van Kuurne bijvoorbeeld oefenen jaarlijks 123uur. Die van Duffel 11uur. Elk korps vult ook zelf in hoe en wat geoefend wordt.

Om een goed geoefend korps te hebben, moet ook minstens 75 procent van de manschappen deelnemen aan de oefeningen. Eén op de vier korpsen haalt dit cijfer niet, zo blijkt.

'Als je niet goed of te weinig oefent, kan dat gevaarlijke situaties opleveren', zegt Christine Breyne, directeur-generaal Civiele Veiligheid. 'Bij kleine korpsen zijn het meestal dezelfden die opkomen. Als ze er op een zondagmorgen dan toch eens allemaal zijn en de onervaren mensen staan vooraan, dan heb je een probleem.'

Beroepsmensen oefenen tijdens de kantooruren. 'In kleine korpsen moeten de beroepsmensen daarnaast ook meeoefenen met de vrijwilligers, maar die beroeps zien het soms niet zitten om na hun uren weer naar de kazerne te komen', zegt Breyne.

'We zullen systematischer en realistischer moeten oefenen', zegt ook Vande Gaer. 'En de verschillen tussen de korpsen moeten verminderen.'Het inspectierapport van de brandweer van uw gemeente op www.nieuwsblad.be/brandweer

 Inge Ghijs


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2008, 16:36:39
Gemeente Alphen aan den Rijn

brandveiligheid en hulpverlening

Kwaliteitsplan brandveiligheid en hulpverlening

Vandaag heeft het college het Kwaliteitsplan Brandveiligheid en Hulpverlening 2008-2009 vastgesteld. In het plan staat dat per 1 januari 2010 de brandweerzorg in de gemeente Alphen aan den Rijn in overeenstemming zal zijn met de regionale kwaliteitsnormen.

Het kwaliteitsplan geeft inzicht in de bestaande kwaliteit van de brandweerorganisatie. In het plan wordt geconstateerd dat het huidige kwaliteitsniveau van de brandweer op orde is. Het brandweerpersoneel is daarbij onze belangrijkste troef, zegt burgemeester Schoof. Inwoners en ondernemers mogen de best mogelijke brandweerzorg verwachten. Onze gemeente heeft een korps met goed opgeleid en geoefend personeel.

Betrokkenheid
Ook de betrokkenheid van de brandweer in het proces van de vergunningverlening is op orde en op het gebied van incidentenbestrijding voldoet de brandweer aan de afgesproken normen en kan adequaat worden opgetreden in geval van brand en hulpverlening.

Vooruitlopend op de mogelijke regionalisatie van de brandweerzorg in Hollands-Midden per 1 januari 2010, geeft het plan voorts aan op welke onderdelen de kwaliteit van de brandweer verder kan worden verbeterd om toetreding tot een regionaal korps mogelijk te maken. Hiertoe behoren onder andere de aanpassing van de brandweerkazernes in Aarlanderveen en Zwammerdam. Daarnaast is het van belang dat de brandweer zich meer gaat richten op het beoordelen van risico's, dan op het louter toepassen van regels. Dit vraagt investeringen om te komen tot brandpreventisten nieuwe stijl, ook wel fire safety engineers genoemd. Hun kracht moet gaan liggen in hun specialistische kennis en hun samenwerking met andere hulpverleners en beleidsmakers. Informatievoorziening over het functioneren van de brandweer wordt belangrijker, zodat het college de brandweer goed kan aansturen en de gemeenteraad zijn controlerende taak naar behoren kan waarmaken.

Trends
In het plan worden ook maatregelen voorgesteld die noodzakelijk zijn om belangrijke trends en ontwikkelingen te kunnen volgen. Hierbij valt te denken aan de toenemende complexiteit van de samenleving en de hogere veiligheidseisen van de inwoners, de ontwikkeling van veiligheidsregios en de druk op vrijwilligheid.

Uitvoering
Voor de uitvoering van het kwaliteitsplan zijn bij Voorjaarsnota 2008 al middelen vrij gemaakt. Een definitief voorstel voor regionalisatie zal op zn vroegst in het vierde kwartaal van 2008 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit betekent dat daadwerkelijke toetreding niet voor 1 januari 2010 wordt verwacht. Met de uitvoering van het nu gepresenteerde plan is de brandweer Alphen aan den Rijn daarop voorbereid.


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #4 Gepost op: 15 juli 2008, 16:40:30
Controle brandkranen

Datum: dinsdag 15 juli 2008
De brandweer controleert momenteel alle duizend brandkranen in IJsselstein. Tijdens deze controles plaatst de brandweer een opzetstuk en wordt gekeken of er water uit de put komt. Dit kan tot gevolg hebben dat bewoners rond de brandkraan tijdelijk last krijgen van bruin leidingwater uit de kraan. De controles duren tot begin oktober 2008.

Bron: Nieuwsbank


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #5 Gepost op: 15 juli 2008, 20:07:31
Nederland beter voorbereid op crises

Nederland is nu beter voorbereid op toekomstige crises dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit de eindrapportage van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007 die minister Ter Horst vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Doel van het beleidsplan was om Nederland beter voor te bereiden op toekomstige crises door de effectiviteit van crisisbeheersing te versterken. De ruim tachtig actiepunten uit het beleidsplan zijn voor het grootste deel gerealiseerd. Toch zijn we er nog niet: minister Ter Horst wil de rampenbestrijding en crisisbeheersing eind 2009 qua kwaliteitsniveau op een 7+ brengen. Hiervoor moet wat er tot nu toe is ingezet verder worden versterkt, uitgevoerd en uitgebreid.

We hebben de afgelopen jaren nauwelijks te maken gehad met grootschalige maatschappij ontwrichtende incidenten. Toch blijven een permanent inzicht in (nieuwe) dreigingen en risico’s die nationaal én internationaal op ons afkomen en een goede voorbereiding daarop belangrijk.

Uit de rapportage blijkt dat veruit de meeste maatregelen uit het beleidsplan zijn gerealiseerd, de overige zijn in gang gezet of worden uitgevoerd. Op álle niveaus - lokaal, regionaal en nationaal – is er nu een betere voorbereiding op crises. Om verschillende redenen zijn de maatregelen een verbetering ten opzichte van de periode daarvoor. Ten eerste wordt niet meer alleen gekeken naar ‘klassieke’ rampen, maar ook naar ’moderne’ crises zoals ICT-verstoringen en pandemiën. De Task Force Management Overstromingen (TMO) geeft de voorbereiding op mogelijke grootschalige overstromingen en evacuaties een belangrijke impuls. De civiel-militaire samenwerking is geďntensiveerd en Defensie is nu een structurele partner bij het waarborgen van de nationale veiligheid. Door het instellen van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) worden de vitale sectoren (energie, telecom, drinkwater, transport etc.) nu beter ondersteund. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) zorgt voor een effectieve coördinatie van de inzet van hulpdiensten en de krijgsmacht. Verder zijn er nu vele instrumenten voor risico- en crisiscommunicatie die breed verspreid en gebruikt worden. Ten slotte is de samenwerking tussen de ministeries en het Nationaal Crisiscentrum (NCC) als centrale knooppunt nu intensiever.

Er is dus veel bereikt, maar volgens de rapportage zijn we er nog niet. Het beleidsplan richtte zich vooral op de voorbereiding en de gevolgbestrijding. De laatste jaren is er - ook internationaal - steeds meer aandacht voor het voorkómen van ontwrichting van de maatschappij door crises. Nederland sluit hierbij aan met de strategie Nationale Veiligheid. Voor de komende periode komt het er op aan om wat er tot nu toe is ingezet verder te versterken, te implementeren en verder uit te bouwen. Belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

Het versterken van de landelijke regie en aansturing bij nationale crises;
Het op orde hebben van de crisisorganisaties (zowel van de veiligheidsregio’s als het Rijk);
Het verder vergroten van het lerend vermogen van bestuurders en professionals bij daadwerkelijke crises en tijdens oefeningen;
Het maken van heldere afspraken over wie bij crises waarvoor verantwoordelijk is en het versterken van zelfredzaamheid en burgerparticipatie;
Het uitrollen van een landelijk systeem voor uniforme informatievoorziening en –uitwisseling (netcentric).

Bron: Min. BZK


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2008, 23:05:11
http://www.ad.nl/utrecht/oost/2458160/Brandgangen_Biltse_Duinen_vrijgemaakt.html

Brandgangen Biltse Duinen vrijgemaakt
Door JOLANDA BROKKING

BILTHOVEN - De bomen en houtwallen die de brandgangen in de Biltse Duinen versperren, worden weggehaald.

http://www.ad.nl/multimedia/archive/00165/duinen_165521a.jpg
 FOTO HARRY VERKUYLEN
Dit is de uitkomst van het overleg, eerder deze week, tussen de brandweer en de twee eigenaren van het privélandgoed in het natuurgebied.

Het is een tijdelijke maatregel waardoor de brandweer in de droge zomerperiode het gebied weer in kan. In september wordt geëvalueerd of dit voldoende is. De brandweer zal maandag zelf de houtwallen opzij schuiven en de boomstronken weghalen die de oorspronkelijke brandgangen versperren.

Het bos in de Biltse Duinen is volgens de brandweer zeer brandgevaarlijk. Er staan veel naaldbomen en deze branden sneller dan loofbomen. Bij een brand in het bosgebied op zondag 22 juni jl. bleek dat de brandweer de Biltse Duinen niet goed kon bereiken.

Het kostte de brandweer ruim een half uur extra om bij het vuur te komen. De brandweerwagens kunnen het gebied niet meer in omdat er bij toegangen en op paden omgehakte bomen en opgehoopte boomstronken liggen. Twee eigenaren hebben dit het afgelopen najaar neergelegd als begrenzing van hun landgoed dat niet voor publiek is opengesteld.

De Biltse brandweer is tevreden: ,,Het is een tijdelijke oplossing en afdoende voor de zomerperiode. We hebben een goede dialoog gehad en consensus bereikt waardoor het gebied op een goede en snelle manier weer toegankelijk wordt voor de brandweer.''

Uit een extra inventarisatie na de bosbrand van juni, bleek dat het gebied niet meer via de oorspronkelijke wegen bereikbaar is voor de brandweer. De brandweer heeft de zeven particuliere eigenaren van de Biltse Duinen brieven gestuurd met het verzoek mee te werken aan een oplossing.

Als eigenaren van een natuurgebied de brandveiligheid aan hun laars lappen kunnen er, dankzij de gemeentelijke brandbeveiligingsverordening, eventueel juridische stappen worden genomen.


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #7 Gepost op: 28 juli 2008, 16:50:11
Openbare aanbesteding gecombineerde brandweerkazerne/gemeentewerf Nistelrode

Het college van burgemeester en wethouders heeft een openbare aanbesteding aangekondigd van een gecombineerde brandweerkazerne en gemeentewerf in Nistelrode. De aanbesteding sluit op 15 september 2008 - 16.00 uur.

Beschrijving van het project

Het project omvat het ontwerpen en realiseren van een brandweerkazerne, gecombineerd met een gemeentewerf op basis van een design&construct contract. Het gebouw bestaat globaal uit drie onderdelen: een brandweergarage met voorzieningen, een werkplaats inclusief magazijnen en een gedeelte voor kantoor, instructie en bar/kantine. Het deel kantoor, instructie en bar/kantine is gesitueerd op de eerste verdieping. Naast het gebouw moet een overdekte stallingsmogelijkheid voor materieel en materiaal gerealiseerd worden.

Uitvoeringstermijn van de opdracht

Het begin van de bouw is gepland in het najaar van 2008 en zal ongeveer een jaar in beslag nemen.


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #8 Gepost op: 29 juli 2008, 00:13:46
Berichtgeving wateroverlast Wemeldinge

Maandag rond het middaguur is in Wemeldinge door een wolkbreuk aanzienlijke wateroverlast ontstaan. In diverse media is vanmiddag melding gemaakt van een late reactie door de gemeente. In reactie hierop laat de gemeente weten dat:

direct na de eerste alarmering van 12:20 uur de groep Wemeldinge van de Brandweer Kapelle om 12:24 uur is uitgerukt. Kort na de eerste melding kwamen er nog verschillende meldingen van wateroverlast binnen. Hierop is ook de Brandweer Reimerswaal ter assistentie opgeroepen. Deze was binnen 7 minuten na de melding ter plaatse.

Bron: Nieuwsbank


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2008, 18:58:39
Taskforce Personeelsvoorziening Brandweer

Ontwikkelingen binnen en buiten de brandweer hebben altijd op de één of andere manier gevolgen voor de personele samenstelling van de brandweer(korpsen). Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals aantrekkende arbeidsmarkt en schaalvergroting door de vorming van Veiligheidsregio’s hebben allemaal hun invloed op de kwantiteit čn kwaliteit van de (benodigde) personeelssamenstelling.

Daarnaast hebben ook veranderende wet- en regelgeving hun invloed, immers de visie op de (toekomstige) inhoud van het brandweerwerk en de gewenste kwaliteitsverbetering zijn onderling verbonden. Wat vraagt bijvoorbeeld de toekomstige inhoud van het werk en welke (opleidings)eisen stelt dat aan de zittende en de nieuwe medewerkers.

Daarom start het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de VNG in samenwerking met de betrokken (branche) organisaties (NVBR, Nifv en Nbbe) het project Personeelsvoorziening Brandweer. Centraal staat de noodzaak om als Nederlandse brandweer qua personeelssamenstelling voorbereid te zijn op maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en de wens om, naast andere initiatieven, dit te benutten voor de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering.

De Taskforce Personeelsvoorziening Brandweer biedt inzicht in:

de interne en externe ontwikkelingen die de kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling van de brandweer in Nederland op korte en lange termijn beďnvloeden
de huidige personeelssamenstelling
de omvang en vervangings- en uitbreidingsvraag van de gehele personeelssamenstelling van de brandweer in Nederland op langere termijn
de aansluiting van vraag en aanbod en de eventuele maatregelen die moeten worden genomen om een goede aansluiting tussen vraag en aanbod te krijgen cq. te behouden