GRIP 2 Zeer grote brand (bedrijfsverzamelgebouw) Poeldijkseweg - Wateringen 13-01-2015

Auteur Topic: GRIP 2 Zeer grote brand (bedrijfsverzamelgebouw) Poeldijkseweg - Wateringen 13-01-2015  (gelezen 21992 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 151
(12.57 uur, 15 april) De burgemeester heeft een gesprek gehad met het Verbond van Verzekeraars. Gevraagd is of het Verbond een coördinerende rol kan vervullen bij de schadeafwikkeling van de asbestbrand in Wateringen met oog voor het collectieve belang. Er is toegezegd dat het Verbond daar in algemene zin met de leden schadeverzekeraars voor in contact zal treden.

Het Verbond van Verzekeraars heeft inmiddels geïnformeerd bij alle specifiek genoemde verzekeraars met verzoek om de schadeafwikkeling waar mogelijk snel te bespoedigen en het collectieve belang hierin op te pakken. Het Verbond is als branchevereniging echter niet in de positie om over specifieke gevallen te oordelen. Wij adviseren bewoners bij hun verzekeraar te melden dat het Verbond van Verzekeraars is ingeschakeld.

Update 150
(9.00 uur, 15 april) Gisteren hebben alle bewoners en de voetbalverenigingen SV Erasmus en Velo het deel van de eindrapportage ontvangen dat op hun terrein van toepassing is. Zie de totale eindrapportage.

Met het afronden van de eind-/nacontrole is het werk van de gemeente officieel opgeleverd. Daarmee is de nazorgfase vanuit de gemeente geëindigd. Vanaf nu dient u los asbestverdacht materiaal dat u eventueel nog aantreft op uw eigen terrein zelf te verwijderen. Zie hiervoor de instructie. Asbestverdacht materiaal in de openbare ruimte wordt opgeruimd door de gemeente. Dit kan worden gemeld bij het meldpunt leefomgeving.

Update 149
(09.00 uur, 15 april) Op dinsdagavond 14 april is de noodverordening geheel ingetrokken. De wijk is officieel asbestveilig verklaard. Zie de intrekking noodverordening.

Update 148
(18.50 uur, 10 april) Op 10 april 2015 is het toepassingsgebied van de noodverordening voor de zevende keer verkleind. De noodverordening geldt nu ook niet langer meer voor Ambachtsweg 34 t/m 62. Zie de gewijzigde noodverordening.

Update 147
(18.25 uur, 10 april) De bewoners van Ambachtsweg 4 t/m 62 (even nummers) krijgen op maandag 13 april a.s. nieuwe minicontainers voor papier, groen en restafval. Voor de gehele Ambachtsweg geldt dat in de week van 13 april de huisvuilinzameling wordt hervat volgens het gebruikelijke schema (zie de huisvuilkalender).

Update 146
(13.25 uur, 9 apr) Uit een artikel in de Telegraaf van 8 april jl. is ons gebleken dat er verwarring is ontstaan nadat enkele bewoners uit straten die niet direct grenzen aan de brandhaard een bureau (Oesterbaai) opdracht hebben gegeven te inventariseren welke saneringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Dit bureau stelt dat de saneringswerkzaamheden in opdracht van de gemeente niet goed zijn uitgevoerd. Belangrijk om te weten is dat de rapportages van Oesterbaai zijn opgesteld vóór afronding van de eind/nacontrole. Met andere woorden: het werk dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd was op dat moment nog niet klaar.

Op grond van de geldende wet- en regelgeving moet een gebied dat is gesaneerd en vrijgegeven vervolgens ook nog een eind/nacontrole ondergaan. Het kan namelijk zijn dat er na het moment van vrijgave van een tuin, dak, etc. herbesmetting plaatsvindt vanuit andere tuinen of daken die op dat moment nog niet zijn gesaneerd. Dit kan door bijvoorbeeld harde wind. De kans hierop wordt groter naarmate het gebied groter is en de saneringswerkzaamheden langer duren. Dit is ook de reden waarom de gemeente voortdurend heeft opgeroepen om asbestvondsten te blijven melden.

Ook de eind/nacontrole wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium. De gemeente heeft hier geen invloed op. Tijdens de eind/nacontrole wordt opnieuw nagegaan of er geen nieuw zichtbaar asbest terecht is gekomen op daken en in tuinen die eerder waren gesaneerd. Als er alsnog asbest wordt aangetroffen, dan wordt dit in opdracht van de gemeente opnieuw opgeruimd.  Daarna ontvangen bewoners het deel van de door het laboratorium opgestelde eindrapportage van het totale gebied dat op hen van toepassing is.

Wij benadrukken nogmaals dat de gemeente de saneringswerkzaamheden uitvoert conform het plan van aanpak asbestbranden van de Inspectie VROM en NEN 2990.

De eind/nacontrole is nog gaande. Zodra deze is afgerond en het gebied asbestveilig is, ontvangen de bewoners hierover een brief van de gemeente en zijn de werkzaamheden conform bovenstaande normering afgerond. Met de afronding van de eindcontrole is het werk van de gemeente officieel opgeleverd. Daarmee eindigt de nazorgfase vanuit de gemeente. Vanaf dat moment dienen bewoners asbestverdacht materiaal dat zij eventueel nog aantreffen op hun eigen terrein zelf te verwijderen. Instructies hiervoor staan op het liveblog en worden direct na afronding van de eindcontrole ook thuisbezorgd.

De gemeente heeft de afgelopen maanden meerdere malen met diverse bevoegde instanties (DCMR, GGD en Arbeidsinspectie) overlegd om er zeker van te zijn dat de wijze van saneren in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Dit is keer op keer bevestigd.

Certificering
Uit het artikel in de Telegraaf blijkt ook dat niet duidelijk is of de bedrijven die de gemeente heeft ingeschakeld wel gecertificeerd zijn. Met klem benadrukken wij dat álle bedrijven gecertificeerd zijn en werkzaamheden hebben uitgevoerd dan wel uitvoeren conform hetgeen waartoe zij gecertificeerd zijn.
EcoLoss is bijvoorbeeld gecertificeerd conform de normen VCA** / ISO 9001 / ISO 14001 / BRL SIKB 7000. Het bedrijf mag op basis daarvan asbestsaneringen organiseren en aansturen. Ecoloss is níet gecertificeerd voor het verwijderen van asbest. Hiervoor huurt zij andere bedrijven in, zoals Lek of Asbest assist. Deze bedrijven zijn gecertificeerd voor asbestsanering.

Eigen verantwoordelijkheid
Nogmaals benadrukken wij dat de gemeente, buiten het openbaar gebied, uitsluitend het asbest verwijdert dat op de daken van huizen en in tuinen terecht is gekomen. Dit is conform de eerder genoemde richtlijn en normering.

Nadat de eindcontrole op deze sanering is afgerond, dienen de bewoners er zelf zorg voor te dragen dat hun woning en tuin geen gevaar vormen voor de gezondheid. Deze verantwoordelijkheid is geregeld in artikel 1a van de Woningwet. Bewoners dienen de eventuele sanering onder bijvoorbeeld  dakpannen of in de woning zelf op te pakken. Als bewoners twijfelen of er asbest zit onder hun dakpannen of in de woning, dan is het belangrijk om in overleg met de verzekeraar een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerde instantie. Het is verstandig hiervoor meerdere offertes aan te vragen.

Belangrijk om te weten is dat de richtlijn van de VROM Inspectie beschrijft dat er geen bodemverontreiniging zal optreden indien na een asbestbrand het zichtbare asbest van oppervlakten is verwijderd. Voor het aanpakken van de gevolgen van de brand is het daarom niet nodig om de bodem af te graven.

Tot slot
Gelet op de risico’s voor de gezondheid van de betrokken bewoners en het milieu heeft de gemeente na de brand direct maatregelen getroffen om het asbest te verwijderen. Daarbij heeft zij zich niet beperkt tot de openbare ruimte, maar om de eerder genoemde reden ook de sanering van de tuinen en daken opgepakt. Wij wilden zo spoedig mogelijk voor alle bewoners van de getroffen wijk weer een asbestveilige leefbare woonomgeving creëren.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal de eind/nacontrole deze week worden afgerond. Daarna worden de laatste rapportages opgesteld. Wij verwachten de documenten volgende week te kunnen bezorgen bij de bewoners.

Update 145
(17:15 uur, 7 apr) De eind(na)controle in het kader van NEN 2990 is in nagenoeg de gehele wijk uitgevoerd. De eindrapportage zal in verschillende blokken worden opgemaakt. U ontvangt het deel van de eindrapportage van het totale gebied dat op uw terrein van toepassing is. Hierna eindigen de werkzaamheden van de gemeente.

Om u te informeren over de situatie na afronding van de werkzaamheden heeft de gemeente een aantal vragen en antwoorden geformuleerd. Deze ontvangt u tegelijkertijd met de documenten van de eindcontrole. Vooruitlopend hierop kunt u de vragen en antwoorden hier lezen.

Update 144
(20.15 uur, 2 apr)Burgemeester J. van der Tak is bezig met het organiseren van een overleg met de verzekeraars van de bewoners. De inzet is er op gericht dat de verzekeraars die meewerken (en de schade dekken) hun collega's die de schade niet willen dekken overtuigen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

De gemeente zoekt naar een oplossing voor kwetsbare bewoners die de saneringswerkzaamheden echt niet kunnen betalen, omdat ze niet verzekerd zijn en zelf geen geld hebben.

Update 143
(14.20 uur, 2 apr) Er gaan geruchten dat De Groot en Search op non-actief staan. Dat is niet het geval. Beide bedrijven zijn volop aan het werk.

Update 142
(09.55 uur, 2 apr) De wind is afgenomen, dus de kranen kunnen weer voor de eindcontrole worden ingezet.

UPDATE 141
(17.05 uur, 31 mrt) Door de harde wind verloopt de eindcontrole minder voorspoedig dan gepland. Op een aantal plekken kunnen de daken niet worden gecontroleerd. De verwachting is dat de harde wind deze week nog aanhoudt.

In een aantal blokken is de eindcontrole wel afgerond. Voor deze blokken hebben wij de rapporten ontvangen. Hieruit blijkt dat de gecontroleerde percelen asbestveilig zijn. Dit geldt voor onder andere de Prins Clausstraat en de velden van Velo en Erasmus.

Zodra de eindcontrole in alle straten is afgerond, ontvangen alle bewoners in het gebied  een brief en het eindcontrolerapport voor het blok waar zij onderdeel vanuit maken. Dit is naar verwachting volgende week. In de brief wordt ook advies gegeven over de wijze waarop bewoners moeten handelen als zij onverhoopt nog asbestflinters aantreffen. De eindcontrole maakt onderdeel uit van de werkzaamheden die de gemeente uitvoert conform de richtlijn van de Inspectie VROM en NEN 2990. Conform NEN 2990 paragraaf 7.4 dient er een volledige eindcontrole plaats te vinden, waarbij opnieuw wordt gekeken of er geen zichtbaar asbest is achtergebleven.  Na een volledige eindcontrole kan het totale gebied  worden vrijgegeven.

Update 140
(17.15 uur, 30 mrt) De saneringswerkzaamheden in de tuinen van Ambachtsweg 34, 36 en 38 zijn vanmiddag gestaakt in verband met de harde wind. Als de wind weer gaat liggen, zullen de werkzaamheden op deze adressen worden afgerond.

Update 139
(10.20 uur, 30 mrt) De wind is vandaag dusdanig hard dat het niet verantwoord is om met kranen de lucht in te gaan. Daardoor kunnen de medewerkers die de eindcontrole uitvoeren niet in de tuinen worden gezet. Om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan, is het noodzakelijk dat de medewerkers zich met ladders toegang  verschaffen tot de tuinen. Indien gewenst, kunnen zij zich legitimeren.

Update 138
(15.20 uur, 27 mrt) Naar verwachting worden ook a.s. zondag werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de eindcontrole.

Update 137
(14.40 uur, 27 mrt) Als het weer meewerkt, ontvangen de bewoners a.s. dinsdag 31 maart aan het einde van de dag of begin van de avond de rapportage van de eindcontrole.

Update 136
(14.25 uur, 27 mrt) Vandaag (en mogelijk ook maandag) vinden in de Prins Clausstraat de laatste werkzaamheden plaats voor de eindcontrole. Hier wordt een kraan voor ingezet. De kraan kan het doorgaand verkeer in de straat hinderen.

Update 135
(13.50 uur, 27 mrt) Op maandag 30 maart 2015 is de Ambachtsweg tussen de huisnummers 4 en 62 afgesloten voor al het verkeer. Er moet een een kraan worden geplaatst om de eindcontrole te kunnen uitvoeren. Bewoners kunnen hun woning gewoon bereiken.

Update 134
(13.25 uur 26 maart) Vandaag wordt gestart met het planten van nieuwe bomen aan de Ambachtsweg. Om de bomen zo goed mogelijk te laten groeien wordt de standplaats verbeterd. Dit houdt in dat voedingsrijke grond wordt aangebracht en oude grond wordt afgevoerd. De bomen zullen de komende periode extra water krijgen. Deze maatregelen worden getroffen om de kans dat de bomen goed aanslaan te vergroten. Gelet op de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond is het planten van de bomen een complexe klus.

Update 133
(19.20 uur 24 maart) Vandaag hebben de bewoners van de Ambachtsweg 17 t/m 23 een brief ontvangen over de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Tijdens de eindcontrole is opnieuw asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het materiaal is met name geconcentreerd in de dakgoot van woning. Hierdoor zijn we genoodzaakt om dit op te laten ruimen door medewerkers met beschermende kleding. Deze werkzaamheden starten morgen, woensdag 25 maart. Zodra de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, vindt opnieuw een inspectie plaats in het kader van de eindcontrole.

Update 132
(14.35 uur, 20 mrt) Van maandag 23 maart t/m woensdag 25 maart 2015 is de Ambachtsweg tussen de huisnummers 4 en 62 afgesloten voor al het verkeer. Dit heeft te maken met de kraan die moet worden geplaatst om de eindcontrole te kunnen uitvoeren. Bewoners kunnen hun woning gewoon bereiken.

Update 131
(18 mrt, 18.00 uur) Er blijkt nog steeds verwarring te zijn over de normen die gelden voor de asbestsanering. Hieronder een overzicht van en uitleg over de verschillende normen die er zijn.

SC520
De norm, opgesteld door Ascert (Stichting Certificatie Asbest), waarin de eisen staan waaraan de opleiding tot asbestverwijderaar (DAV) moet voldoen.

Omdat deze opleiding verplicht is voor asbestverwijderaars, duidt het direct op de eisen waaraan de verwijderaar moet voldoen.

SC530
De norm, opgesteld door Ascert, waarin de eisen staan waaraan asbestverwijderingsbedrijven moeten voldoen.

Deze bedrijven dienen voor deze norm gecertificeerd te worden voordat men asbest mag verwijderen.

SC540
De norm, opgesteld door Ascert, waarin de eisen staan waaraan asbestinventarisatiebedrijven moeten voldoen.

Deze bedrijven dienen voor deze norm gecertificeerd te worden voordat men asbest mag inventariseren.

NEN2991
De norm, opgesteld door NEN, waarin de eisen staan die van toepassing zijn om risicobeoordelingen uit te voeren in en rondom gebouwen waarin asbest is verwerkt.

Een risicobeoordeling bestaat uit inschatten middels 'visueel inspecteren', het nemen van luchtmonsters en het nemen van kleefmonsters.

Een SC540 certificaat is verplicht voor alle aspecten gerelateerd aan de inventarisatie.

Voor de risicobeoordeling en het bepalen van de meetstrategie is kennis van de ISO17020 vereist.

Voor laboratoriumverrichtingen, monsterneming en analyse is accreditatie conform ISO17025 vereist.

NEN2990
De norm, opgesteld door NEN, waarin de eisen staan waar een gebied aan moet voldoen nadat door een asbestverwijderingsbedrijf asbest is gesaneerd.

De visuele inspectie, in de meeste gevallen aangevuld met luchtmetingen en soms met kleefmonsters, dient te worden uitgevoerd door een ISO17020 en ISO17025 geaccrediteerd laboratorium.

Zoals blijkt uit het bovenstaande is NEN2990 de norm waaraan getoetst moet worden. De gemeente voert de werkzaamheden in deze lijn uit.

Update 130
(18 mrt, 17.54 uur) De komende dagen wordt in de Prins Hendrikstraat gestart met de inspectiewerkzaamheden in het kader van de eindcontrole. De eindcontrole in de Prins Clausstraat zal naar verwachting deze week zijn afgerond.

Net zoals bij het saneren wordt ter bevordering van de voortgang van twee kanten ‘aangevallen’. Zodra de certificaten c.q. bevindingen van de Ambachtsweg (even nummers) zijn uitgereikt, wordt ook aan deze kant gestart met de eindcontrole. Op deze wijze wordt naar elkaar toegewerkt. Hiervoor zet het laboratorium vanaf maandag extra mensen in. Zie ook update 129.

Update 129
(20.40 uur, 11 mrt) Bij de inspecties is asbestveilig de norm. Dit is conform de richtlijn van de Inspectie VROM en NEN 2990. (Zie het plan van aanpak asbestbrand van de VROM-inspectie, pagina 8). In de praktijk betekent asbestveilig dat als uit een visuele inspectie blijkt dat de tuin of het dak schoon is, vrijgave volgt. Uitgangspunt is dat als er na verwijdering geen zichtbaar asbest aanwezig is, er later geen sprake zal zijn van bodemverontreiniging of overschrijding van de luchtnormen.
 
De werkzaamheden voor de eindcontrole van het gehele gebied zijn maandag gestart met deskresearch. Vanaf donderdag gaan inspecteurs aan de slag in de Prins Clausstraat. Zij lopen niet in witte pakken, aangezien de omgeving eerder al asbestveilig is verklaard en vrijgave-certificaten zijn uitgereikt. Daarom hoeven geen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen.
Let op: in verband met de hoeveelheid geparkeerde auto’s in de straten en de noodzaak om het verkeer te laten doorstromen, is het niet mogelijk om overal kranen neer te zetten. Om de voortgang te bevorderen, wordt daarom ook gezocht naar andere oplossingen om de laboranten toegang tot de tuinen te verschaffen (bijvoorbeeld ladders).  Indien noodzakelijk wordt aangebeld om de tuincontrole te kunnen doen. In verband met de voortgang zullen de laboranten zich ook toegang tot uw tuin verschaffen als u niet thuis bent.
Mensen van het laboratorium kunnen zich legitimeren als u hen daarom verzoekt. Voor de controle van de daken wordt nog naar een oplossing gezocht.
 
Eigenaren zijn op grond van artikel 1a van de Woningwet zelf verantwoordelijk voor eventuele sanering onder hun dakpannen. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Schakel indien nodig uw rechtsbijstandsverzekering in. Deze kan helpen om gemaakte kosten te verhalen op eigenaren.

Update 128
(10.40 uur, 11 mrt) Vandaag is het gebied waarop de noodverordening van toepassing is, voor de zesde keer verkleind. Zie de gewijzigde noodverordening.

Update 127
(18.20 uur, 5 mrt) Vandaag is het toepassingsgebied van de noodverordening voor de vijfde keer verkleind. Zie de gewijzigde noodverordening.

Update 126
(15.30 uur, 5 mrt)

Rapportage = vrijgave-certificaat
Zoals eerder gemeld, moet na een asbestsanering altijd een eindcontrole plaatsvinden voordat iemand de saneringslocatie zonder persoonlijke beschermingsmiddelen mag betreden. Deze eindcontrole wordt uitgevoerd door een gecertificeerd en geaccrediteerd laboratorium. Dit laboratorium weet conform de geldende wet- en regelgeving precies waar op gelet moet worden om het gebied asbestveilig te kunnen verklaren. De waarnemingen die worden gedaan tijdens de inspectie worden duidelijk vastgelegd in een rapportage. Wanneer de sanering geheel volgens de richtlijnen is uitgevoerd, wordt de saneringslocatie vrijgegeven voor betreding zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De bewoner ontvangt de rapportages die voor zijn of haar perceel (dak, voor- en/of achtertuin) van toepassing zijn. Deze rapportages worden ook wel vrijgave-certificaten genoemd. Het kan zijn dat een bewoner meerdere aparte certificaten ontvangt omdat de werkzaamheden aan het dak en in de voor- en achtertuin op verschillende momenten hebben plaatsgevonden.

Zoals eerder gemeld, wordt er visueel geïnspecteerd conform de richtlijn van de Inspectie VROM en NEN 2990. Als er geen visueel waarneembaar asbest is aangetroffen, wordt het gebied asbestveilig verklaard en ontvangt u het vrijgave-rapport. Eén van de laboratoria heeft in haar vrijgave-rapporten verwarrende passages opgenomen ten aanzien van uitsluitingen en beperkingen. U kunt er echter van uit gaan, dat als u een vrijgave-rapport heeft ontvangen, uw dak of tuin voldoet aan de norm asbestveilig en er dus geen zichtbare asbestverdachte materialen, restanten of vezelbundels aanwezig zijn. Zie de verklaring van het laboratorium.

Na het uitvoeren van een asbestsanering is een verplichte eindcontrole van het totale gebied door een geaccrediteerd laboratorium noodzakelijk. De inspecties hiervoor starten vanaf volgende week. Begonnen wordt in de Prins Clausstraat. De bevindingen zullen onderdeel uitmaken van de totale eindrapportage van het te inspecteren gebied. De inspectiewerkzaamheden worden aangekondigd op het liveblog. Bewoners ontvangen hierover een brief.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Wateringers boos omdat asbest niet wordt opgeruimd

Gepubliceerd: Maandag 19:37 Update: Vandaag 16:13

Vier maanden na een grote brand in Wateringen, is nog altijd een deel van de vrijgekomen asbest niet opgeruimd. Bewoners hebben er genoeg van en zijn boos op de gemeente.

Bij de brand op 13 januari kwamen veel asbestdeeltjes terecht in tuinen aan de Ambachtweg en Prins Hendriklaan. De gemeente heeft de buurt wel gesaneerd, maar de kankerverwekkende stofdeeltjes liggen nog altijd in grote getale in de tuinen.

De gemeente liet in een schriftelijke reactie weten dat: “De asbestsanering in Wateringen is uitgevoerd conform het plan van aanpak asbestbranden van de Inspectie VROM en de geldende wet- en regelgeving. Tijdens een algehele nacontrole door een onafhankelijk bedrijf is geconstateerd dat het gebied asbestveilig was. Een aantal bewoners heeft nog te maken met ingebrand asbest en asbest onder dakpannen. De sanering hiervan is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Als bewoners onverhoopt nog asbestdeeltjes aantreffen op hun terrein, bijvoorbeeld asbest dat door storm onder dakpannen vandaan is gekomen, dan kunnen zij dit zelf opruimen.”

VIDEO: http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/wateringers-boos-omdat-asbest-niet-wordt-opgeruimd/
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Inwoners Wateringen „nodeloos” blootgesteld aan asbest na brand
De gemeente Wateringen is na een grote brand vorig jaar te laks omgegaan met asbest, waardoor honderden inwoners van het dorp in het Westland „nodeloos” zijn blootgesteld aan het kankerverwekkende materiaal. lees verder


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Asbest opruimen in Wateringen - RTL NIEUWS

https://www.youtube.com/watch?v=OU7DV__Oz5g
RTL Nieuws
Gepubliceerd op 6 jan. 2016
Citaat
Bijna een jaar geleden was er een grote brand in Wateringen. Er kwam asbest vrij. Volgens een vertrouwelijk rapport in handen van De Telegraaf zijn burgers nodeloos blootgesteld aan kankerverwekkend materiaal. Verslaggever Pim Sedee ziet dat er nog steeds opgeruimd wordt.
Volg nu live het nieuws op http://www.rtlnieuws.nl.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!
Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Eén jaar na de asbestbrand in Wateringen_ wat gebeurde er allemaal?

https://www.youtube.com/watch?v=pUoHmrQhH9M
omroepwest
Gepubliceerd op 13 jan. 2016
Citaat
WATERINGEN - De brand die op 13 januari 2015 een bedrijfspand in Wateringen verwoestte, houdt de gemoederen een jaar later nog altijd bezig. Er kwam asbest vrij en een deel daarvan daalde neer in een woonwijk. Een jaar na dato is nog niet alle asbest opgeruimd. Een feitenoverzicht.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 48,672
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!