Stoptekens Transparanten BOA's

Auteur Topic: Stoptekens Transparanten BOA's  (gelezen 13320 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

feitelijk

 • RVV-fundamentalist
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 199
Gepost op: 27 juni 2016, 11:52:47


Right, dat lijkt mij een beetje teveel op een motoragent, maar goed....

Maar er zit een transparant op die motor, en daarmee schijnen ze ook stoptekens te geven.
Zou je daar voor stoppen?
Men mag van de Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders blijkbaar mensen wel vorderen tot staandehouding:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009206/1998-07-10
Citaat
Artikel 1
Een toezichthouder doet de vordering tot stilhouden, bedoeld in artikel 5:19, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, op de navolgende wijze:

a. indien de toezichthouder tijdens de vordering gebruik maakt van een auto: door een stopteken, bestaande uit een in of aan de auto aangebrachte transparant waarin de aanduiding íSTOPí, al dan niet in combinatie met de aanduiding van de dienst waar de toezichthouders werkzaam is, in rode letters verlicht wordt;

Maar van het RVV mogen ze geen transparanten voeren, ik zie immers geen BOA's in het lijstje in 41a, en dus zouden ze volgens mij dus ook niet op een auto mogen zitten.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/

Citaat
Artikel 82
1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
b. de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren,
c. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersregelaars, en
d. de personen die optreden tijdens de praktijklessen of het praktijkexamen in het kader van een opleiding tot verkeersregelaar of een cursus voor verkeersregelaars, voor de duur van deze praktijklessen of dit praktijkexamen en voor zover gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriele regeling voor verkeersregelaars voorgeschreven kleding.
2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.
3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.
Citaat
Artikel 82a
Weggebruikers zijn voorts verplicht de aanwijzingen op te volgen die worden gegeven door middel van de verlichte transparanten op personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen in gebruik bij de in artikel 41a, eerste lid, onderdeel a, onder 1 en 4, genoemde diensten en op bedrijfsauto's van transportbegeleiders.
Citaat
Artikel 41a
1. Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door:
a. personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen:
1. in gebruik bij de politie;
2. in gebruik bij de brandweer;
3. in gebruik bij pechhulpdiensten;
4.  in gebruik bij Rijkswaterstaat;
5.  die worden gebruikt door artsen;
6.  die worden gebruikt voor het geven van rijonderricht of het afleggen van een rijproef;
7. die worden gebruikt door de Regionale Ambulancevoorzieningen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;
8. van hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een meldkamer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Tijdelijke wet ambulancezorg bezig houden met het verlenen van eerstelijns spoedeisende hulpverlening;
b. autobussen van openbaar vervoerdiensten;
c. bedrijfsautoaEts van transportbegeleiders;
d. personen- en bedrijfsauto's ingericht als dierenambulance;
e. taxi's.
5. Verlichte transparanten worden niet gevoerd door andere voertuigen dan genoemd in het eerste lid en worden niet gevoerd op een andere wijze dan bepaald in het eerste tot en met vierde lid.


Wenen 28: Apparaten die waarschuwen door middel van geluid mogen alleen worden gebruikt:                   (b) buiten de bebouwde kom, wanneer het wen


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2016, 12:21:58
Goed lezen is moeilijk.
In art. 82 staat :

1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,

Boa's zijn bevoegde en als zodanig kenbare Ambtenaren.
Boa's mogen dus wel degelijk een stopteken via een transparant geven.

Art. 41a gaat over andere informatie,

1. Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door enz...


LSPD

 • Generalist GGP
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 698
Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2016, 12:29:26
Meen dat hier al het eea over is gezegd in een ander topic.


feitelijk

 • RVV-fundamentalist
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 199
Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2016, 12:34:37
BOA's zijn bevoegd tot het geven van stoptekens ja, maar niet via een transparant. Dat wordt immers geregeld in 82a, en geldt alleen voor de in 41a lid 1 genoemde diensten.
Dat 41a  lid 1 zelf over bestemming of gebruik gaat doet daar toch niets aan af?

De stoptekens of aanwijzingen staan in lid 3a van 41a. Ik zie dat ik die niet heb meegekopieerd  e050
En BOA's horen niet tot die categorieen:

Citaat
3. Onverminderd het eerste lid mogen:
a. verlichte transparanten die worden gevoerd door de voertuigen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1A~ tot en met 4A~ en onderdeel c, aanwijzingen weergeven voor het overige wegverkeer,
Wenen 28: Apparaten die waarschuwen door middel van geluid mogen alleen worden gebruikt:                   (b) buiten de bebouwde kom, wanneer het wen


Bert65

 • Heden vervoersbranche, voorheen medewerker Dierenambulance
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,998
Reactie #4 Gepost op: 27 juni 2016, 14:11:28
Goed lezen is moeilijk.
In art. 82 staat :

1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:
a. de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,

Boa's zijn bevoegde en als zodanig kenbare Ambtenaren.
Boa's mogen dus wel degelijk een stopteken via een transparant geven.

Art. 41a gaat over andere informatie,

1. Verlichte transparanten die informatie bieden over de bestemming of het gebruik van het voertuig mogen worden gevoerd door enz...
Goed lezen is moeilijk:
Mondeling of met een gebaar is niet met een transparant.

De transparant zou voor een BOA dus aan mogen geven dat hij handhaver is bijv maar ik lees nog niets over een stop- if volgteken.


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid, dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,944
Reactie #5 Gepost op: 27 juni 2016, 16:41:29
Een interessante vraag. Ik zal voor de leken nog eens vooraan beginnen.

Het Hof heeft al eerder overwogen dat een stopteken gegeven op artikel 82(a) van het RVV een middel is om verkeer te regelen:
5. Het hof overweegt dat de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen, als bepaald in artikel 82 eerste lid RVV 1990, louter is bedoeld ter regeling van het verkeer. Hoewel de vorm waarin dergelijke aanwijzingen worden gegeven zonder bezwaar kan worden aangewend indien sprake is van het doen stilhouden van een bestuurder ter uitoefening van een algemene controlebevoegdheid of naar aanleiding van het constateren van een overtreding, kan in een dergelijk geval geen sanctie worden opgelegd ter zake van overtreding van artikel 82, eerste lid, van het RVV 1990. Het hof is van oordeel dat uit de verklaring van de verbalisant blijkt dat de aanwijzing tot stoppen niet is gegeven in verband met het regelen van het verkeer ter plaatse. Gelet hierop heeft de verbalisant ten onrechte een sanctie opgelegd voor een gedraging met feitcode R630a.

De bevoegdheid om een stopteken te geven zal dus uit de specifieke wetgeving vandaan gehaald moeten worden, zoals artikel 5:19 Algemene Wet Bestuursrecht.
Citaat
4. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt.

Er is niet beschreven hoe deze vordering moet plaatsvinden. Daarvoor is de Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders bedacht, echter spreekt deze specifiek over een auto en niet over een motor of voertuig zoals Feitelijk terecht aanhaalt.
Je zal dus aan de rechter moeten overtuigen dat een VOLG of STOP bordje voor jou niet duidelijk genoeg was en daarom niet hebt meegewerkt aan de controle van de toezichthouder. Of de wetgever daarbij valt over of het stopteken gegeven wordt vanuit een auto of vanaf een motor zal jurisprudentie moeten uitwijzen. Ik denk dat je best nog wel een kans maakt.


Grumpy91

 • Rode Kruis hulpverlener, werkzaam in zorgsector
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,131
 • If you can Dream it, you can do it!
Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2016, 16:43:38
En hoe zit dat dan met een stop-teken krijgen via zo'n transparant van een Politiemotor?
Hulpverlener, vrijwilliger, beheerder Social Media bij Rode Kruis locatie Roermond.    Al mijn bijdragen zijn volledig op eigen titel


feitelijk

 • RVV-fundamentalist
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 199
Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2016, 20:51:28
Politiemotor wel, boamotor....

Wat ik interessanter vind is dat de boa's volgens mij 41a lid 5 overtreden door een transparant te voeren.
In boa-autos zie je ze ook, maar dan nog is er sprake van strijdigheid met 41a lid 5 toch?
Wenen 28: Apparaten die waarschuwen door middel van geluid mogen alleen worden gebruikt:                   (b) buiten de bebouwde kom, wanneer het wen


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2016, 21:29:16


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid, dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,944
Reactie #9 Gepost op: 27 juni 2016, 21:35:11
Het stopteken vanuit een auto staat hier niet ter discussie. De wetgever lijkt een foutje of bewuste keuze gemaakt te hebben in de Regeling Stilhoudingsvordering Toezichthouders ten aanzien van motorfietsen of andere voertuigen.