Hulpverleningsforum

Multidisciplinair / Veiligheidsregio / Hulpverlening algemeen => Veiligheidsregio / Crisisbeheersing => Topic gestart door: Maarten op 5 december 2009, 22:05:47

Titel: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Maarten op 5 december 2009, 22:05:47
Algemene uitleg over GRIP en rampenbestrijding

Het is ons opgevallen dat er onder de leden en lezers op dit forum soms wat onduidelijkheid bestaat over het begrip ‘GRIP’. Hieronder volgt een generieke uitleg over GRIP en wordt een aantal misvattingen uit de wereld geholpen.


Algemeen
GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Dit is een regeling op regionaal niveau, waarin de hulpdiensten gezamenlijk afspreken op welke wijze zij grootschalige incidenten of incidenten met grote bestuurlijke impact het hoofd bieden.

Gezien het feit dat de GRIP-regeling een regionale regeling is, kunnen er dus verschillen zijn in de GRIP-regeling tussen de diverse regio’s. Primair wordt de GRIP-regeling opgesteld door de volgende disciplines:

In enkele regio’s participeren ook andere disciplines, zoals de milieudienst of het havenbedrijf. In deze uiteenzetting wordt uitgegaan van de vier bovengenoemde diensten.

Ondanks dat de GRIP-regeling regionaal is, is deze veelal gebaseerd op het Referentiekader GRIP (http://www.regionaalcrisisplan.nl/bestanden/file5826177.pdf)


Crisisorganisatie
De veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing die bestaat uit de volgende onderdelen:
a. de meldkamer,
b. één commando plaats incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando’s incident,
c. indien er meer dan één commando plaats incident is, het commando met coördinerende taak,
d. één team bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg,
e. een regionaal operationeel team, en
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis, of een regionaal beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis

Routine
In de routinematige situatie is er sprake van een zogenaamd ‘motorkapoverleg’. De ter plaatse leidinggevenden van de betrokken disciplines stemmen onderling de werkwijze af.

Om verschillende redenen kan worden opgeschaald naar de GRIP procedure:


GRIP 1
CoPI
Bij GRIP 1 wordt het CoPI geformeerd. Het CoPI bestaat uit leidinggevenden op operationeel niveau.

Een CoPI bestaat uit:
a. een Leider Commando Plaats Incident;
b. een Officier van dienst van de brandweer;
c. een Officier van dienst geneeskundig;
d. een Officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee;
e. een Informatiemanager CoPI, en
f. een voorlichtingsfunctionaris CoPI.

Een CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het regionaal operationeel team.

In sommige regio’s maakt ook een vertegenwoordiger van de gemeente deel uit van het CoPI. Dit kan een Ambtenaar Rampenbestrijding cq. Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (OOV) zijn, of een ambtenaar die deel uit maakt van een aparte pool CoPI-leden.

Afhankelijk van de aard van het incident kunnen ook andere partijen aanschuiven, denk aan bedrijfsbrandweer, (spoor-)wegbeheerder, energiebedrijf, enz.

Het CoPI richt zich voornamelijk op het brongebied van het incident.


GRIP 2
CoPI + ROT (+ KT)*
Vanaf GRIP 2 wordt ook het ROT ingesteld, wat staat voor Regionaal Operationeel Team. Dit betreft leidinggevenden op tactisch niveau. De bezetting is als volgt:

Een ROT bestaat uit:
a. een regionaal operationeel leider;
b. een sectie brandweer;
c. een sectie GHOR;
d. een sectie politie;
e. een sectie bevolkingszorg;
f. een sectie informatiemanagement, en
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.

Een ROT is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam

De (staf)secties bestaan uit een hoofd, een inhoudelijk en/of administratief medewerker. Naast, of in plaats van de secties bestaan er actiecentra. Hierin zijn meerdere inhoudelijke of specialistische medewerkers werkzaam.

De vertegenwoordigers van de disciplines in het ROT zijn tevens de leidinggevenden van de (staf)secties en/of actiecentra van de diverse disciplines.
Vb: De HOvD is leidinggevende over het actiecentrum Brandweer.
(het actiecentrum politie wordt gevormd door de SGBO; staf grootschalig en bijzonder optreden.)

Bij het ROT kunnen tevens relevante functionarissen van andere diensten aanschuiven. In veel regio’s is bijvoorbeeld middels convenanten geregeld dat een vertegenwoordiger van het waterschap deelneemt aan het ROT. Ook een zgn. Officier Veiligheidsregio vanuit Defensie maakt steeds meer als liaison met het Regionaal Militair Commando (RMC) deel uit van het ROT.

Het ROT richt zich voornamelijk op het (beperkt) effectgebied.

Team Bevolkingszorg
De Wet en Besluit Veiligheidsregio’s noemt tevens een Team Bevolkingszorg: deze bestaat uit de gemeentelijke functionarissen, van wie één is belast met de leiding van het team, één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de voorlichting.

Een team bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:
a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
d. het registreren van de slachtoffers,
e. het registreren van schadegevallen, en
f. het adviseren van het regionaal operationeel team.

Tot nu toe worden deze taken veelal uitgevoerd door per gemeente georganiseerde Gemeentelijke Actiecentra (GAC), lokaal aangestuurd door een Gemeentelijk Managementteam (GMT). Met het Team Bevolkingszorg wil de wetgever stimuleren dat dit meer op regionaal niveau georganiseerd wordt. Dit wordt echter niet verplicht.

*Optioneel: Kernteam Gemeente
Naast het ROT kan ook het gemeentelijk kernteam bijeen worden geroepen. Dit is afhankelijk van de behoefte die bij het incident optreedt. Het kernteam bestaat uit een lid van het managementteam (Voorzitter), de Ambtenaar Rampenbestrijding / OOV en de gemeentelijk voorlichter.

Vanaf GRIP 2 ligt de voorlichtingstaak bij de gemeente (tenzij deze is gemandateerd aan de Veiligheidsregio) en niet meer bij de operationele diensten.


GRIP 3
CoPI + ROT + GBT
Bij GRIP 3 wordt het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) ingesteld. Indien eerder het gemeentelijk kernteam als actief was, wordt dit omgevormd tot het GBT. Het GBT staat onder directe aansturing van de burgemeester.

Van GRIP 3 is sprake wanneer het incident hoge impact heeft (denk aan de Turkish Airlines vliegtuigcrash) en bestuurlijke leiding vereist. Criterium hiervoor is het welzijn van (grote) groepen mensen, echter wel binnen de gemeentegrenzen.
Directe aanleiding voor GRIP 3 is activering van het sirenenet.

In het GBT nemen deel:


GRIP 4
CoPI + ROT + RBT
Het Gemeentelijk Beleidsteam wordt bij GRIP 4 vervangen door het Regionaal Beleidsteam, onder aansturing van de Coördinerend Burgemeester. Dit betreft de voorzitter van de veiligheidsregio, veelal de burgemeester van de grootste gemeente (gelijk aan de korpsbeheerder van de politie).

Het incident, of de effecten daarvan, overstijgen de gemeentegrenzen. Er is behoefte aan bestuurlijke coördinatie op bovenlokaal niveau.

Bezetting RBT:


Rampbestrijdingsprocessen
In het handboek voorbereiding rampenbestrijding (deel B3) zijn de processen beschreven die de verschillende partijen uitvoeren. Iedere discipline is verantwoordelijk voor zijn eigen processen. In de diverse gremia die bij GRIP worden ingesteld, vindt afstemming over deze processen plaats.

Cluster A: Bron- en effectbestrijding
Procesverantwoordelijke: Brandweer
1. bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen;
2. redden en technische hulpverlening;
3. ontsmetten mens en dier;
4. ontsmetten voertuigen en infrastructuur;
5. waarnemen en meten;
6. waarschuwen van de bevolking;
7. toegankelijk maken en opruimen.

Cluster B: Geneeskundige hulpverlening
Procesverantwoordelijke: GHOR
8. Geneeskundige Hulpverlening - somatisch;
9. Preventieve Openbare Gezondheidszorg (incl. verzamelen besmette waren);
10. Geneeskundige Hulpverlening - psychosociaal.

Cluster C: Rechtsorde en verkeer
Procesverantwoordelijke: Politie
11. ontruimen en evacueren;
12. afzetten en afschermen;
13. verkeer regelen;
14. handhaven openbare orde;
15. identificeren slachtoffers;
16. begidsen;
17. strafrechtelijk onderzoek.

Cluster D: Bevolkingszorg
Procesverantwoordelijke: Gemeente
18. voorlichten en informeren;
19. opvangen en verzorgen;
20. uitvaartverzorging;
21. registratie van slachtoffers;
22. voorzien in primaire levensbehoeften;
23. registratie van schade en afhandeling;
24. milieuzorg;
25. nazorg.

Nieuw is het Referentiekader Regionaal Crisisplan (http://www.regionaalcrisisplan.nl/afb/boek.jpg). Daarin zijn de rampbestrijdingsprocessen opnieuw beschreven en in sommige gevallen opnieuw onderverdeeld. Ook de rampenbestrijdingsprocessen van de nautische kolom zijn hierin opgenomen. De structuur van proces, procesverantwoordelijke en gremium komt in het referentiekader duidelijk naar voren (klik):

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg188.imageshack.us%2Fimg188%2F8346%2Frampbestrijdingsprocess.png&hash=bd9c0d0df00e113e65e071a06c1a1ced) (http://img188.imageshack.us/img188/8346/rampbestrijdingsprocess.png)


Opmerkingen:


Verwijzingen:
Referentiekader GRIP 2006 (http://www.regionaalcrisisplan.nl/bestanden/file5826177.pdf)
Wat leert ons een beknopte historie van GRIP?; Nieuwsbrief Crisisbeheersing, oktober 2006 (http://www.nifv.nl/web/show/file/id=92294/filename=Artikel_in_Nieuwsbrief_Crisisbeheersing,_okt._2006.pdf/page=92290)
GRIP procedures nader verklaard, Vakblad Incident nr.2 2008 (http://www.incidentonline.nl/images/IncidentPDF/PDF/0208.pdf)
Leidraad Voorbereiding Treinincident Bestrijding (GRIP en TIS) (http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/55435/leidraadtreinincident.pdf)

GRIP regelingen in de regio’s:
1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. IJsselland (http://www.ijsselland.nl/data/styleit/files/Gecordineerde_Regionale_Incidentbestrijdings_Procedure.pdf)
5. Twente
6. Noord- en Oost Gelderland
7. Gelderland-Midden
8. Gelderland-Zuid
9. Utrecht (http://www.vru.nl/index.php?module=documents&JAS_Document_op=downloadFile&JAS_File_id=879)
10. Noord-Holland-Noord
11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland (http://www.veiligheidsregio-amsterdam-amstelland.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/66147/brochure_grip.pdf)
14. Gooi en Vechtstreek (http://www.vrgooienvechtstreek.nl/up/gemeente/gripgv.pdf)
15. Haaglanden
16. Hollands-Midden (http://www.nifv.nl/web/show/file/id=114620/filename=GRIP-boekje_2007.pdf/page=93533)
17. Rotterdam-Rijnmond (http://www.vr-rr.nl/eCache/DEF/1/956.pdf)
18. Zuid-Holland-Zuid
19. Zeeland (http://www.vrzeeland.nl/uploads/Nieuws/grip.pdf)
20. Midden- en West-Brabant (http://www.ggdwestbrabant.nl/assets/binaries/GHOR/grip_brochure_mxw.pdf)
21. Brabant-Noord (http://www.nifv.nl/web/show/file/id=95545/filename=grip-folder-definitief06.pdf/page=93533)
22. Zuid-Oost Brabant
23. Limburg-Noord
24. Limburg-Zuid
25. Flevoland (http://www.zuiderzeeland.nl/aspx/download.aspx?PagIdt=30325&File=grip2008-veiligheidsregioflevoland.pdf)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Maarten op 9 december 2009, 17:35:34
Als mensen op- en aanmerkingen hebben, hoor ik het graag :)
De opmerking wordt verwerkt in de startpost en daarna verwijderd. Dan blijf het verhaal overzichtelijk ;)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: tatuta op 9 december 2009, 22:06:06
ik heb een keer bij een melding bij de ghor grip 1 gezien en bij brandweer geen gripmelding
hoe zit het dan met COPI?
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Maarten op 9 december 2009, 22:10:05
ik heb een keer bij een melding bij de ghor grip 1 gezien en bij brandweer geen gripmelding
hoe zit het dan met COPI?

Daar boor je gelijk een goed punt aan die misschien nog niet voldoende naar voren komt in het verhaal;

GRIP is altijd multidisciplinair. Het kan dus niet zo zijn dat de ene discipline in een andere fase van de opschaling zit dan de andere discipline.
Dus als het voor de GHOR GRIP 1 is, geldt dat ook voor de brandweer en politie (en eventuele andere betrokken partners).
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Enrique op 9 december 2009, 22:44:39
Daar boor je gelijk een goed punt aan die misschien nog niet voldoende naar voren komt in het verhaal;

GRIP is altijd multidisciplinair. Het kan dus niet zo zijn dat de ene discipline in een andere fase van de opschaling zit dan de andere discipline.
Dus als het voor de GHOR GRIP 1 is, geldt dat ook voor de brandweer en politie (en eventuele andere betrokken partners).

Mooi en prima overzicht!

Enne... elke discipline kan GRIP uitroepen. Dan is er geen discussie tussen diensten of het nou wel of niet een GRIP moet zijn, als één dienst GRIP roept, IS het gewoon GRIP. Dan is het aan het CoPI om zichzelf op te heffen of verder te gaan. Vroeger moest de CoPI-leider altijd een hoofdofficier/commandant van de brandweer zijn. Tegenwoordig (zeker nu de veiligheidsregio's zich gaan vormen) zie je steeds meer dat de CoPI-leider ontkleurd is, d.w.z. dat hij/zij uit alle disciplines afkomstig kan zijn. Als CoPI-leider word je geacht ontkleurd te handelen, dus niet namens je eigen discipline, maar echt als neutraal leider van het CoPI.
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Dinges op 9 december 2009, 22:47:11
Super, die uitleg. En zeer handig om zo af en toe te raadplegen, want het is een behoorlijke lap tekst.. ;)
Je blijft wijzer worden op dit forum... :)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: SimonSt op 10 december 2009, 21:21:12
Wat ik vooral mis in het overzicht is het proces Informatiemanagement en de implementatie van Netcentrisch werken.
Dit houdt in dat in principe per crisisteam (BT, OT, CoPI, monodosciplinaire actiecentra e.d.) een specifieke informatiecoördinator komt (of aan een bestaande functie toegevoegd wordt).
Deze IC's moeten een netwerk opbouwen (ondersteund door een crisis informatiemanagement systeem als Cedric) om de informatiestromen tussen de verschillende crisisteams uit te voeren, te versnellen, te ondersteunen, te verifiëren en waar nodig aan te vullen. Hierdoor ontstaat een snel/continu en compleet algemeen beeld waardoor leden van crisisteams geen/minder tijd kwijt zijn aan beeldvorming en sneller naar analyse en uitzetten acties (oordeels- en besluitvorming) kunnen overgaan.

Meer info: www.crisisplein.nl (http://www.crisisplein.nl)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: multidisciplinairtje op 14 september 2010, 11:08:57
Ik heb me een sufferdje gezocht, ik had de uitleg al eens ergens gezien op het forum. Er was mij gevraagd een generieke uitleg te fabrieken, daar had ik eigenlijk de volgende gevoelens bij: 98uiye

Ik heb deze gepikt, men was erg tevreden 998765
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: SimonSt op 14 januari 2011, 18:30:31
Maarten, kan openingspost aangepast worden aangezien een leider copi/ROT niet meer van de brandweer standaard komt, maar van alle 3 de parate diensten
(Zo kan ik vertellen dat al een paar keer in regio Rotterdam met een grote brand de politie de leider RO/COPI had geleverd en niet de brandweeren ). Ik neem aan dat het ook in meerdere regios zo gaat tegenwoordig.

Er staat "veelal", en hoewel een (langzaam) dalend aantal, worden in de meeste regio's de Leider CoPI/ROT nog steeds door de brandweer geleverd. Dat heeft volgens mij mede te maken dat het vervullen van deze functie ook nog alleen in de brandweeropleidingen (niveau HOvD) is opgenomen. Ik heb wel het idee dat de opleiding McDM ook steeds meer als voldoende opleidingsniveau wordt gezien. Ervaring en overige deskundigheid complementeren dan het geschikte profiel.

In de nieuwe wetgeving, Wet Veiligheidsregio's -> Besluit Veiligheidsregio's -> Besluit Personeel Veiligheidsregio's -> Regeling Personeel Veiligheidsregio's wordt er vanuit gegaan dat (alleen?) de Commandant van Dienst Brandweer de rol van Leider OT kan vervullen en de Hoofdofficier van Dienst Brandweer de rol van Leider CoPI.
Edit: bron = https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-10340.html

Een andere juridische basis vormt de mandatering van de bevoegdheden van de burgemeester (rol "opperbevelhebber"); die is in principe daarom alleen nog bij bovengenoemde brandweerfunctionarissen belegd: HOvD/Leider CoPI bij GRIP 1 en CvD/Leider ROT bij GRIP 2.

Ik vind dat zelf niet geheel terecht. Beide functies moeten door een crisismanager vervuld worden, en dat hoeft niet iemand van de brandweer te zijn.
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: DaVinci op 10 februari 2011, 20:27:28
Goede en heldere uitleg! Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio per 1 oktober 2010 is voor sommige functionarissen echter de naamgeving wat veranderd.

Een functionaris die meer terugkomst is de OvD en AC Bevolkingszorg. De OvD-Bevolkingszorg (OvD-BZ) vertegenwoordigd de gemeentelijke kolom neemt deel aan in het CoPI. De Algemeen Commandant (AC) Bevolkingszorg (AC BZ) - voorheen Hoofd Sectie Gemeente - schuift aan in het ROT. (ene regio is al over op AC BZ, sommige zitten nog op HS-Gem

De naam kernteam gemeente is wel wat verouderd volgens mij. Nu heet dat: kern GBT. Bestaat uit: burgemeester, adviseur crisisbeheersing/ambtenaar rampenbestrijding, gemeentesecretaris en communicatieadviseur. Verschil tussen kern en volledig GBT is dat bij volledig GBT de adviseurs van de operationele diensten aanschuiven.

Zoals ook vermeld wisselt dit wel per regio, maar hier komt naar mijn idee wel steeds meer eenduidigheid in.
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: SimonSt op 10 februari 2011, 23:00:16
Goede en heldere uitleg! Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio per 1 oktober 2010 is voor sommige functionarissen echter de naamgeving wat veranderd.

Je hebt gelijk, de teksten zijn conform de nieuwe wet en bijbehorend besluit i.o.m. Maarten aangepast.

Wat de organieke veranderingen bij de gemeentelijke organisaties betreft speelt er her en der in het land heel veel aan verschillende ontwikkelingen.
Er worden wat uitspraken van het landelijk Veiligheidsberaad verwacht over de status van het referentiekader (al dan niet conform implementeren door álle regio's), daar wachten we nog even op voordat ook die info aangepast wordt.
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Jos v L op 3 januari 2012, 10:12:09
De VC2 (als ik het goed heb) wordt omgebouwd tot MCT (Mobiel Camera Team) wagen met zelfs een zender aan boord om live-beelden tijdens een ramp uit te kunnen zenden naar de Crisis-centra.

Vandaar ook mijn vraag of dat meer gebeurd.  ;)

Bedoel je niet gewoon de mobiele comando unit (MCU)  oftewel de vervanger van de COH ?  http://www.lfr.nl/projecten-producten/brandweer/Paginas/Mobiele-Commando-Unit-(MCU).aspx (http://www.lfr.nl/projecten-producten/brandweer/Paginas/Mobiele-Commando-Unit-(MCU).aspx)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: RAdeR op 24 januari 2013, 12:56:42
Aedes Rob Timmermans V2 (http://www.youtube.com/watch?v=LwGli8GPFa0#ws)


VR Utrecht @vrutrecht

Tijdens crisissituaties wordt vaak gesproken van GRIP. Maar wat betekent zo'n GRIP-fase eigenlijk? #VRU legt uit: bit.ly/TeSUro
12:51pm · 22 Jan 13
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Red Cross Medic op 15 mei 2013, 22:48:37
In het eerste deel is de integrale tekst opgenomen van het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2013 dat per 25 april 2013 in werking getreden.

De Commissie besluit over een samenhangende aanpak van het geheel van maatregelen en voorzieningen, dat het Rijk treft in samenwerking met andere organisaties ter voorbereiding op, ten tijde van en met betrekking tot de nafase van intersectorale crises waarbij de nationale veiligheid in het geding is.

Het tweede deel bevat de integrale tekst van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC) dat tegelijk met het instellingsbesluit door de ministerraad is vastgesteld. Het Handboek is een nadere uitwerking van dit besluit en legt de hoofdlijnen vast van het generieke crisisbeheersingsbeleid en van het stelsel met betrekking tot de crisisorganisatie van het Rijk. Het beschrijft de werkwijze van de Ministeriële Commissie, alsmede de ambtelijke advisering en ondersteuning.

Download:
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf)

(https://pbs.twimg.com/media/BKVSpSoCUAAWZtd.png:large)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: RAdeR op 16 mei 2013, 08:32:38
1e kolom: “Referentie: Wvr en Bvr” (GRIP-niveaus)
2e kolom: “Situatie”
Deze kolom geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene motivatie om bij een incident tot een bepaald GRIP-niveau op te
schalen. Daarbij is er voor gekozen de begrippen bron- en effectgebied los te laten en is er meer op de feitelijke behoefte aan
coördinatie (operationeel of bestuurlijk) ingedeeld. Het verschil in operationele opschaling en bestuurlijke coördinatie komt zo ook
meer tot zijn recht.

Toelichting per Gripniveau:
3e kolom: “Operationeel crisisteam”
Deze kolom geeft weer welke operationele crisisteams bij een GRIP-niveau worden ingesteld om te voorzien in de benodigde
multidisciplinaire coördinatie. Met de aanduiding “al dan niet met één of meerdere CoPI’s” (bij GRIP 2 en hoger) wordt bedoeld dat er
enerzijds niet altijd sprake is van een CoPI en anderzijds in bepaalde gevallen juist meerdere CoPI’s tegelijkertijd kunnen functioneren.

Toelichting per Gripniveau:

4e kolom: “Operationele leiding volgens Wvr”
Deze kolom geeft weer welk team (met respectievelijke leider/ voorzitter) op grond van de Wet veiligheidsregio’s voor het bevoegd
gezag aanspreekbaar is op de operationele coördinatie.

Toelichting per Gripniveau:

5e kolom: “Bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer bij welk publiek orgaan het opperbevel met bijbehorende (nood)bevoegdheden
berust. Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s zijn er twee mogelijkheden: de burgemeester (onder reguliere omstandigheden en bij GRIP 1 t/m 3) of de voorzitter van de veiligheidsregio (GRIP 4 en GRIP 5). Ook bij GRIP 5 berusten het opperbevel en de (nood)bevoegdheden binnen de betrokken regio’s op grond van de Wet veiligheidsregio’s uitsluitend bij de eigen voorzitter, met dien verstande dat één van de voorzitters (in principe die van de bronregio) de bestuurlijke aansturing door
de betrokken voorzitters coördineert (zie toelichting 2e kolom onder Grip5). In een GRIP Rijk situatie berust het bevoegd gezag op
nationaal niveau bij de betrokken ministers c.q. de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

6e kolom: “Ondersteuning en advisering bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer wie in ieder geval de adviseurs van het bevoegd gezag zijn.
Toelichting per Gripniveau:
7e kolom: “Calamiteiten coördinatie meldkamer”
Deze kolom geeft weer of er sprake is van eenhoofdige leiding (CaCo) binnen de meldkamer, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van het
Besluit veiligheidsregio´s. Dit is het geval in alle GRIP situaties.  Bij GRIP 5 is dit het geval in alle betrokken meldkamers. Er is dus geen
coördinerend CaCo. Bij GRIP Rijk vervult op nationaal niveau het Nationaal Crisiscentrum (NCC) de functie van CaCo.

8e kolom: “NCC spreekt operationeel crisisteam aan via”
Deze kolom geeft weer wie het aanspreekpunt is voor het NCC om contact te kunnen leggen met een veiligheidsregio. Dit is bij elk
GRIP-niveau initieel de CaCo, die vervolgens kan (laten) doorverbinden met de relevante andere onderdelen van de regionale crisisorganisatie. In een latere fase kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over andere of aanvullende aanspreekpunten. Bij GRIP 5 en GRIP Rijk zijn dat de caco’s van de meldkamers die werken voor de betreffende regio. Zoals gezegd is er dus geen Coördinerende Calamiteiten Coördinator, ook niet landelijk.

9e kolom: “Door minister/NCTV te benaderen bevoegd gezag
Deze kolom geeft weer met wie binnen een regio de minister (of namens deze medewerkers van de NCTV) contact zoekt ter
afstemming van de bestuurlijke coördinatie. Dit is het bevoegde gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of eventueel de
aangewezen voorzitter in een GRIP 5 situatie). In een GRIP Rijk situatie is dit het bevoegd gezag in de algemene of de functionele
kolom.
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2013/04/26/nationaal-handboek-crisisbesluitvorming/brochure-nationaal-handboek-crisisbesluitvorming.pdf)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Doruz op 10 januari 2014, 11:32:41
Misschien lees ik er overheen maar zijn er ook nog maximale opkomsttijden voor COPI,ROT en GBT's? ::)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Maarten op 10 januari 2014, 18:49:28
Citaat van: Doruz link=msg=1235765 date=1389349961
Misschien lees ik er overheen maar zijn er ook nog maximale opkomsttijden voor COPI,ROT en GBT's? ::)

Ja hoor, zie het Besluit Veiligheidsregio's O0
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Roy26 op 30 januari 2015, 18:02:06
Voor diegene die er misschien interesse in hebben,  :) deze link brengt je naar de reader basiskennis crisisbeheersing.  dit boekje is actueel.

http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Reader%20EBC%202.2.pdf (http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Reader%20EBC%202.2.pdf)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Bollie op 24 mei 2015, 05:27:12
Van de OP is de link naar de Rotterdamse GRIP regeling gewijzigd naar :
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/grip-regeling/@38420/gecoordineerde/ (http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/grip-regeling/@38420/gecoordineerde/)
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Daantje op 25 oktober 2015, 08:26:04
Was er niet ook nog een grip 5 en rijk?
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: Red Cross Medic op 26 oktober 2015, 19:34:55
Citaat van: Daantje link=msg=1380233 date=1445757964
Was er niet ook nog een grip 5 en rijk?
kijk even een paar reacties terug... ^-^
Titel: Re: Algemene uitleg over GRIP en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing
Bericht door: RAdeR op 2 januari 2018, 12:00:06
Citaat van: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/02/beleidsdoorlichting-nationale-veiligheid/beleidsdoorlichting-nationale-veiligheid.pdf
De beleidsdoorlichting geeft een oordeel over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het
ter zake gevoerde beleid. Op basis van de feitelijke bevindingen wordt verantwoording over
het gevoerde beleid afgelegd aan de Tweede Kamer. Deze bevindingen en de veranderende
veiligheidssituatie hebben geleid tot aanbevelingen om het beleid te verbeteren. Deze kunnen
bijvoorbeeld worden betrokken bij komende besluiten over de doorontwikkeling van de
rol van Defensie bij nationale veiligheid/-crisisbeheersing.


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/02/beleidsdoorlichting-nationale-veiligheid/beleidsdoorlichting-nationale-veiligheid.pdf
Titel: Algemene uitleg over GRIP - Commando Plaats Incident (CoPI)
Bericht door: Live op 4 mei 2018, 14:10:11
Commando Plaats Incident (CoPI)


Veiligheidsregio IJsselland
Gepubliceerd op 3 mei 2018

Citaat
Als er een ramp of crisis uitbreekt, werken we met landelijke richtlijnen voor de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. De GRIP fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. Dat bepaalt de inzet en organisatie van de hulpverlening en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt bij een incident, in ons hoofdkantoor en bij je eigen gemeente? Kijk dan ook naar de filmpjes over het ROT, Bevolkingszorg en GBT/RBT.
Titel: Algemene uitleg over GRIP - Regionaal Operationeel Team
Bericht door: Live op 4 mei 2018, 14:11:28
Regionaal Operationeel Team
 

Veiligheidsregio IJsselland
Gepubliceerd op 3 mei 2018

Citaat
Als er een ramp of crisis uitbreekt, werken we met landelijke richtlijnen voor de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. De GRIP fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. Dat bepaalt de inzet en organisatie van de hulpverlening en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt bij een incident, in ons hoofdkantoor en bij je eigen gemeente? Kijk dan ook naar de filmpjes over het CoPI, Bevolkingszorg en GBT/RBT.
Titel: Algemene uitleg over GRIP - Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam
Bericht door: Live op 4 mei 2018, 14:12:37
Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam


Veiligheidsregio IJsselland
Gepubliceerd op 3 mei 2018

Citaat
Als er een ramp of crisis uitbreekt, werken we met landelijke richtlijnen voor de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. De GRIP fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. Dat bepaalt de inzet en organisatie van de hulpverlening en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt bij een incident, in ons hoofdkantoor en bij je eigen gemeente? Kijk dan ook naar de filmpjes over het CoPI, ROT en Bevolkingszorg.
Titel: Algemene uitleg over GRIP - Team Bevolkingszorg
Bericht door: Live op 4 mei 2018, 14:13:59
Team Bevolkingszorg


Veiligheidsregio IJsselland
Gepubliceerd op 3 mei 2018

Citaat
Als er een ramp of crisis uitbreekt, werken we met landelijke richtlijnen voor de inzet van brandweer, GHOR, gemeenten en politie. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) bepaalt hoe de coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten verloopt. De GRIP fase geeft het gebied en de mogelijke gevolgen van het incident aan. Dat bepaalt de inzet en organisatie van de hulpverlening en de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt bij een incident, in ons hoofdkantoor en bij je eigen gemeente? Kijk dan ook naar de filmpjes over het CoPI, ROT en GBT/RBT.